3. kv. 2003 Kvartalsrapport

Statens petroleumsfond hadde i tredje kvartal en periodeavkastning på 1,68 prosent målt i den valutakurven som svarer til sammensetningen av Petroleumsfondets referanseportefølje. Samlet for de tre første kvartalene i 2003 var avkastningen 7,68 prosent.

3. mars 2003

Avkastningen på aksjeporteføljen var i tredje kvartal 4,24 prosent målt i referanseporteføljens valutakurv. Aksjekursene i alle de tre hovedmarkedene steg gjennom kvartalet. Renteporteføljen hadde derimot en svak negativ avkastning i kvartalet, med –0,15 prosent målt i valutakurven.

I tredje kvartal 2003 var avkastningen på Petroleumsfondets ordinære portefølje 0,15 prosentpoeng høyere enn avkastningen på den referanseporteføljen som Finansdepartementet har definert. For de tre første kvartalene i 2003 var brutto meravkastningen på 0,49 prosentpoeng.

Miljøfondet hadde i tredje kvartal 2003 en avkastning på 4,99 prosent målt i referanseporteføljens valutakurv. Samlet for de ni første månedene i 2003 var avkastningen på 11,14 prosent. Markedsverdien på fondets samlede verdipapirportefølje var 803,3 milliarder kroner ved utgangen av tredje kvartal, som er en økning på 27,8 milliarder i løpet av kvartalet og en økning på 194,3 milliarder siden årsskiftet.

Økningen i markedsverdien i tredje kvartal skyldes både positiv avkastning og tilførsel av nye midler. En sterkere kronekurs i forhold til de valutaer fondet er investert i bidro til en reduksjon i fondets verdi med ca. 7,4 milliarder kroner i løpet av tredje kvartal. Dette har ingen betydning for fondets internasjonale kjøpekraft. Tilførselen av nye midler var på 21,9 milliarder kroner, mens avkastningen på investerte midler målt i internasjonal valuta utgjorde om lag 13,3 milliarder.

Webcast fra pressekonferansen