Til hovedinnhold

2. kv. 2003 Kvartalsrapport

I andre kvartal 2003 var periodeavkastningen av Statens petroleumsfond 7,74 prosent målt i den valutakurven som svarer til sammensetningen av Petroleumsfondets referanseportefølje. Samlet for første halvår 2003 var avkastningen 5,90 prosent.

2. mars 2003

Avkastningen på aksjeporteføljen var i andre kvartal 15,56 prosent målt i referanseporteføljens valutakurv. Aksjekursene i alle de tre hovedmarkedene steg gjennom kvartalet. Renteporteføljen hadde også positiv avkastning i kvartalet, med 2,77 prosent målt i valutakurven.

I andre kvartal 2003 var avkastningen på Petroleumsfondets ordinære portefølje 0,07 prosentpoeng høyere enn avkastningen på den referanseporteføljen som Finansdepartementet har definert. Samlet for første halvår 2003 var meravkastningen på 0,31 prosentpoeng.

Miljøfondet hadde i andre kvartal 2003 en avkastning på 15,32 prosent målt i referanseporteføljens valutakurv. Samlet for første halvår 2003 var avkastningen på 5,86 prosent.

Petroleumsfondets internasjonale aksje- og obligasjonsporteføljer ble tilført nye midler for 23,1 milliarder kroner i løpet av kvartalet. Markedsverdien av fondets samlede verdipapirportefølje var 775 milliarder kroner ved utgangen av andre kvartal, som er en økning på 93 milliarder i løpet av kvartalet og en økning på 166 milliarder siden årsskiftet.

Økningen i markedsverdien skyldes både positiv avkastning, tilførsel av nye midler og svekkelse av kronekursen mot de valutaer fondet er investert i. Svekkelsen av kronekursen utgjorde i første halvår om lag 59 milliarder kroner. Dette har ingen betydning for fondets internasjonale kjøpekraft. Tilførselen av nye midler var på 66 milliarder kroner, mens avkastningen på investerte midler målt i internasjonal valuta utgjorde om lag 41 milliarder.

Webcast fra pressekonferansen