1. kv. 2003 Kvartalsrapport

I første kvartal 2003 var periodeavkastningen av Statens petroleumsfond –1,71 prosent målt i den valutakurven som svarer til sammensetningen av Petroleums-fondets referanseportefølje.

1. mars 2003

Avkastningen på den ordinære aksjeporteføljen (utenom Miljøfondet) var i første kvartal –7,76 prosent målt i referanseporteføljens valutakurv. Aksjekursene i hovedmarkedene steg de første ukene etter årsskiftet, men viste særlig i Europa synkende tendens fra andre halvdel av januar og ut kvartalet. Renteporteføljen hadde positiv avkastning i kvartalet med 2,17 prosent målt i valutakurven.

I første kvartal 2003 var avkastningen på Petroleumsfondets ordinære portefølje 0,21 prosentpoeng høyere enn avkastningen på den referanseporteføljen som Finansdepartementet har definert. Både aksje- og renteforvaltningen gav meravkastning.

Miljøfondet hadde i første kvartal 2003 negativ avkastning med –8,20 prosent målt i referanseporteføljens valutakurv.

Petroleumsfondets internasjonale aksje- og obligasjonsporteføljer ble tilført nye midler for 43,3 milliarder kroner i løpet av kvartalet. Markedsverdien av fondets samlede verdipapirportefølje var 682,0 milliarder kroner ved utgangen av første kvartal, som er en økning på 73,0 milliarder siden årsskiftet. Økningen skyldes dels tilførselen av nye midler og dels svekkelsen av kronekursen. Utviklingen av kronekursen har imidlertid ingen betydning for fondets internasjonale kjøpekraft.

Webcast fra pressekonferansen