Til hovedinnhold

Årsrapport 2002

26. februar 2002

Langsiktig kapitalforvaltning

For tredje år på rad falt i fjor kursene i de globale aksjemarkedene. Nedgangen siden toppen ble nådd vinteren 2000 er den sterkeste siden tidlig på 1930-tallet. I et historisk sett turbulent år var avkastningen på Petroleumfondets samlede portefølje av aksjer og obligasjoner negativ med minus 4,7 prosent. For de fem siste årene har den gjennomsnittlige årlige realavkastningen etter forvaltningskostnader vært 2,5 prosent.

Høy avkastning på obligasjoner bidro til å dempe virkningen av kraftige kursfall på aksjebørsene i 2002. Den store nedgangen i rentenivåene i de viktigste valutaene har sammenheng med fallet i aksjekursene, og har gitt en midlertidig kursstigning på obligasjonsporteføljen. Rentenivåene må senere forventes å bli normalisert.

Fordelingen på aksjer (rundt 40 prosent) og obligasjoner (rundt 60 prosent) er i hovedsak bestemt av fondets langsiktige strategi som Finansdepartementet har fastsatt. Strategien er i hovedtrekk i samsvar med råd gitt av Norges Bank.

Petroleumsfondet har en svært lang horisont for sine plasseringer og kan bedre enn de fleste andre store investorer i de globale kapitalmarkedene leve med store svingninger i avkastningen. Nettopp risikoen gjør at investorer over tid oppnår høyere avkastning ved å være plassert i aksjer. Dette er bekreftet i historiske analyser som vi presenterer nærmere i denne årsrapporten.

En viktig egenskap ved Petroleumsfondet er at det tilføres betydelige nye midler hver måned. Strategien for forvaltningen tilsier at disse styres inn mot å kjøpe aksjer når det har vært svak avkastning på aksjer i forhold til obligasjoner. Tilsvarende kjøpes det obligasjoner når disse har vist svakere avkastning enn aksjer. På denne måten blir risikoen for å handle aksjer i ugunstige perioder jevnet ut over tid.

Forvaltningen til Norges Bank måles løpende mot en referanseportefølje definert av Finansdepartementet. I 2002 oppnådde Norges Bank en meravkastning på 0,25 prosentpoeng målt mot referanseindeksen. Dette er det femte år på rad siden aksjer ble inkludert i porteføljen i 1998, at det er skapt merverdi i forvaltningen. Den gjennomsnittlige meravkastningen i femårs perioden har vært 0,41 prosentpoeng.

I 2002 har det vært gjennomført meget store omvekslinger i porteføljen av obligasjoner, som følge av strategiendringer fastsatt av Finansdepartementet. Statsobligasjoner for mer enn 130 milliarder kroner er solgt for å kjøpe ikke-statsgaranterte obligasjoner, deriblant obligasjoner utstedt av bedrifter. Omvekslingene fortsetter også i 2003. I den operative gjennomføringen er det lagt stor vekt på å holde transaksjonskostnadene så lave som mulig.

Svein Gjedrem, Sentralbanksjef

Knut N. Kjær, Direktør Norges Bank Investment Management

Webcast fra pressekonferansen