2. kv. 2002 Kvartalsrapport

I andre kvartal 2002 var periodeavkastningen av Statens petroleumsfond inklusive Miljøfondet på –2,93 prosent målt i den valutakurven som svarer til sammensetningen av Petroleumsfondets referanseportefølje. Samlet for første halvår 2002 var avkastningen på –2,35 prosent.

18. februar 2002

Den valutakurven som Petroleumsfondet er investert ble i andre kvartal 8,5 prosent mindre verdt i forhold til norske kroner. Målt i norske kroner var avkastningen i andre kvartal derfor negativ med –11,19 prosent. Samlet for første halvår var avkastningen målt i norske kroner på –13,02 prosent. Endringer i kronens verdi har imidlertid ikke betydning for fondets internasjonale kjøpekraft.

Avkastningen på den ordinære aksjeporteføljen (utenom Miljøfondet) var i andre kvartal -12,01 prosent målt i referanseporteføljens valutakurv. Det gjenspeiler at aksjekursene i de tre hovedmarkedene USA, Europa og Japan har falt kraftig i løpet av kvartalet. Renteporteføljen hadde positiv avkastning i kvartalet med 3,55 prosent målt i valutakurven, etter rentenedgang særlig i USA og i euro-området.

I andre kvartal 2002 var avkastningen på Petroleumsfondets ordinære portefølje 0,01 prosentpoeng lavere enn avkastningen på den referanseporteføljen som Finansdepartementet har definert. Samlet for første halvår 2002 var den faktiske avkastningen 0,21 prosentpoeng høyere enn referanseavkastningen.

Miljøfondet hadde i andre kvartal en avkastning på –12,39 prosent målt i referanseporteføljens valutakurv og –19,85 prosent målt i norske kroner. Samlet for første halvår var avkastningen –11,25 prosent målt i valutakurven og –20,94 prosent målt i norske kroner.

Petroleumsfondets internasjonale aksje- og renteporteføljer ble i andre kvartal tilført midler for til sammen 53,5 milliarder kroner. Markedsverdien av fondets samlede verdipapirportefølje regnet i norske kroner er likevel blitt redusert med nesten 20 milliarder til 605,4 milliarder ved utgangen av andre kvartal. Det skyldes i noen grad den negative avkastningen i aksjemarkedene. Den viktigste årsaken er imidlertid at kronen i løpet av kvartalet har styrket seg mot de valutaer fondet er plassert i.