Til hovedinnhold

Årsrapport 2001

27. februar 2001

Første år i minus

For første gang har årsavkastningen i Statens petroleumsfond vært negativ. I 2001 var avkastningen -2,5 prosent. Resultatet skyldes et markert fall i aksjekursene, særlig i tredje kvartal. Avkastningen på aksjeporteføljen var -14,6 prosent. For obligasjoner var det en positiv avkastning på 5,0 prosent.

Resultatet for 2001 er en påminnelse om at svingningene i de internasjonale kapitalmarkedene også slår inn i avkastningen på Petroleumsfondet. Aksjer svinger langt mer enn obligasjoner. Nettopp risikoen for at aksjer i perioder har svak avkastning gjør at investorer over tid oppnår høyere avkastning på aksjer enn på plasseringer med mindre variasjoner i verdien.

Den negative aksjeavkastningen de to siste årene må vurderes på bakgrunn av at markedet steg med drøyt 20 prosent i årlig gjennomsnitt fra 1995 til 1999. Fortsatt er det usikkert om kursene har funnet et rimelig nivå sett i forhold til bedriftenes forventede inntjening. Kursutviklingen fremover vil særlig avhenge av den økonomiske veksten internasjonalt.

Til tross for to negative år har den akkumulerte aksjeavkastningen vært på 23 prosent siden Petroleumsfondet første gang gikk inn i aksjer i 1998. Dette er omtrent som avkastningen på obligasjoner. Realavkastningen fratrukket forvaltningskostnader har i denne perioden vært 3,6 prosent målt som årlig gjennomsnitt. Det er neppe grunn til å forvente at de høye avkastningstallene i kapitalmarkedene på 1990-tallet vil gjentas i dette ti-året.

Avkastningen på Petroleumsfondet avhenger i hovedsak av rammer for forvaltningen satt av Finansdepartementet. Norges Banks bidrag til avkastningen måles løpende ved at resultatet sammenlignes med en referanseportefølje som Finansdepartementet har definert. Norges Bank har oppnådd meravkastning hvert år. I perioden 1998 til 2001 var årlig gjennomsnittlig meravkastning 0,39 prosentpoeng. Meravkastningen i 2001 var klart svakere enn tidligere.

Året 2001 har ellers vært preget av stor tilflyt av nye midler til forvaltning. I alt ble det investert drøyt 250 milliarder kroner i de internasjonale kapitalmarkedene. Norges Bank har lagt stor vekt på å investere midlene på en kostnadseffektiv og betryggende måte.

I denne årsrapporten legger Norges Bank fram en detaljert gjennomgang av resultatene i forvaltningen. Videre beskrives hvordan forvaltningen er utført det siste året. I egne artikler gis bakgrunn for blant annet endringer innen aksjeforvaltningen og planer for investeringer i obligasjoner med kredittrisiko.

Svein Gjedrem, Sentralbanksjef
Knut N. Kjær, Direktør Norges Bank Kapitalforvaltning