Til hovedinnhold

2. kv. 2001 Kvartalsrapport

I andre kvartal 2001 var periodeavkastningen på Statens petroleumsfond 1,09 prosent målt i den valutakurven som svarer til sammensetningen av Petroleumsfondets referanseportefølje. Oppgang i aksjemarkedene bidro positivt til resultatet, mens negativ avkastning på fondets renteinvesteringer i USA og i euro-området trakk ned. Samlet for de to første kvartalene har avkastningen vært negativ med –1,71 prosent.

2. februar 2004

Målt i norske kroner var avkastningen i andre kvartal 2,00 prosent. Høyere avkastning i kroner skyldes at kronekursen har svekket seg overfor valutaene som inngår i referanseporteføljen. Det er imidlertid avkastningen målt i valutakurven som gir best uttrykk for utviklingen i fondets internasjonale kjøpekraft. Det er derfor mest relevant å bruke disse avkastningstallene.

Avkastningen på den ordinære aksjeporteføljen (utenom Miljøporteføljen) var i andre kvartal 3,20 prosent målt i referanseporteføljens valutakurv. Det har vært netto kursoppgang i alle de tre hovedmarkedene USA, Europa og Japan. Obligasjons-porteføljen hadde derimot negativ avkastning i kvartalet med –0,31 prosent målt i valutakurven. Japan var det eneste av hovedmarkedene med positiv obligasjonsavkastning i andre kvartal.

I andre kvartal 2001 var avkastningen på Petroleumsfondets ordinære portefølje 0,14 prosentpoeng høyere enn avkastningen på den referanseporteføljen som Finansdepartementet har definert. Samlet for de to første kvartalene har Petroleumsfondet hatt en mindreavkastning på 0,02 prosentpoeng.

Miljøporteføljen ble etablert 31. januar, og hadde ved starten en markedsverdi på en milliard kroner. Avkastningen på denne aksjeporteføljen var i andre kvartal 2,97 prosent målt i referanseporteføljens valutakurv og 4,16 prosent målt i norske kroner. Siden starten har avkastningen regnet mot valutakurven vært –10,59 prosent.

Petroleumsfondets internasjonale aksje- og obligasjonsporteføljer ble tilført 30 milliarder kroner 31. mai og ytterligere 60 milliarder 29. juni 2001. Markedsverdien av fondets samlede verdipapirportefølje var etter dette 522,8 milliarder kroner ved utgangen av andre kvartal.