Til hovedinnhold

Årsrapport 1999

3. mars 1999

Godt resultat i 1999

Også 1999 var et godt år for forvaltningen av Statens petroleumsfond. Avkastningen var 12,4 prosent målt i internasjonal valuta. I 1999, som i de to foregående årene, ble det oppnådd høyere avkastning enn på den porteføljen som Finansdepartementet har definert som målegrunnlag for bankens forvaltning.

Som i 1998 var det betydelige svingninger i avkastningen gjennom året. I tredje kvartal var avkastningen negativ, mens det i fjerde kvartal var en positiv avkastning på hele 8,0 prosent. Slike svingninger i avkastningen er noe vi må regne med. I enkelte år vil avkastningen kunne bli negativ også for året som helhet.

Om vi betrakter de tre siste årene, er gjennomsnittlig årlig avkastning målt i internasjonal valuta 10,2 prosent. I den samme perioden har den årlige inflasjonsraten i landene Petroleumsfondet er investert i, vært på gjennomsnittlig 1,3 prosent. Det betyr at den internasjonale kjøpekraften av Petroleumsfondets investeringer har økt med en årlig rate på 8,8 prosent i denne treårsperioden.

En så høy årlig realavkastning er langt mer enn det som er normalt sett i et langt tidsperspektiv. Vi må være forberedt på at gjennomsnittlig realavkastning frem til det blir aktuelt å tære på Petroleumsfondet, vil være klart lavere.

Siden Petroleumsfondet startet med å investere i aksjer i januar 1998 har aksjeavkastningen samlet vært på 52,0 prosent. I denne perioden har avkastningen på obligasjonsporteføljen vært bare 8,8 prosent. I 1999 er avkastningen på Petroleumsfondet helt drevet av den sterke utviklingen i aksjemarkedet, mens økt internasjonalt rentenivå har gitt negativ avkastning på obligasjonsporteføljen.

Selv i januar 1998 ble aksjekursene i en del markeder av mange oppfattet som kunstig høye. Etter den veksten vi har sett de to påfølgende årene, kan det synes å være enda større grunn til å stille spørsmål ved kursnivået. Bak den strategien Finansdepartementet har fastsatt for forvaltningen av Petroleumsfondet, ligger det forutsetninger om en lang horisont for investeringene. Historiske erfaringer har vist at det er best for langsiktige investorer å være investert i markedene hele tiden.

Norges Bank skal i den operative forvaltningen av Statens petroleumsfond sette ut i livet strategien fastsatt av Finansdepartementet på en sikker, effektiv og tillitvekkende måte. Erfaringsmessig bestemmer strategien 90-95 prosent av avkastningen for denne typen fond. Innenfor de begrensninger som gjelder, skal Norges Bank ha som mål å oppnå høyest mulig netto meravkastning målt i forhold til referanseporteføljen.

I 1999 var meravkastningen 1,1 prosent. Dette skyldes i all hovedsak gode resultater fra de eksterne forvalterne til aksjeporteføljen. Resultatet er klart bedre enn vi forventet. Også når det gjelder meravkastning, må en være forberedt på at de årlige resultatene kan vise store svingninger.

I 1999 er forvaltningsorganisasjonen, Norges Bank Kapitalforvaltning, utbygget videre. Vi har lagt stor vekt på å utvikle gode kontrollrutiner og et godt kontrollmiljø.

Norges Bank legger stor vekt på å informere om den løpende forvaltningen av Petroleumsfondet. Vi håper at denne årsrapporten kan gi leserne en god bakgrunn for å vurdere det arbeidet som gjøres.

 
Svein Gjedrem
Sentralbanksjef Knut N. Kjær

Direktør Norges Bank
Område for kapitalforvaltning