Årsrapport 1998

2. mars 1999

Executive Board Principles for Risk Management.pdfInformasjon og tillit

Dette er den første årsrapporten Norges Bank utgir om den operative forvaltningen av Statens petroleumsfond. Et viktig mål for rapporten er å gi en fyldig bakgrunn for å forstå og vurdere hvordan Norges Bank ivaretar sitt forvaltningsoppdrag.

Regjeringen og Stortinget har gitt Norges Bank en viktig oppgave når de har lagt den operative forvaltningen av Petroleumsfondet hit. En klar ansvarsdeling mellom Norges Bank og de politiske myndigheter er trukket opp. Finansdepartementet har ansvaret for å fastsette strategien. Innenfor denne strategien er Norges Bank gitt et klart definert resultatansvar for den løpende forvaltningen. I tillegg gir banken Finansdepartementet råd om valg av strategi.

Målene for forvaltningen er gitt i forskrift for forvaltningen av Statens petroleumsfond: Norges Bank skal oppnå en høyest mulig avkastning innenfor de begrensninger som følger av forskriften, og påse at det eksisterer betryggende risikostyringssystemer og kontrollrutiner.

Norges Bank har lagt stor vekt på å bygge opp et solid system for risikostyring og kontroll. Så lenge systemene og organisasjonen har vært under utvikling, har man i forvaltningen i liten grad utnyttet det rom for risikotaking som retningslinjene gir adgang til.

I 1998 var avkastningen på Petroleumsfondet 9,3 prosent. I kroner var avkastningen 19,8 prosent som følge av svekkelsen av kronekursen. Utviklingen i kronekursen har ikke betydning for Petroleumfondets internasjonale kjøpekraft, slik at det er avkastningen målt i internasjonal valuta som bør tillegges vekt. I forhold til referanseporteføljen oppnådde Norges Bank en meravkastning på 0,2 prosentpoeng.

Utviklingen gjennom året 1998 ga oss mange påminnelser om at det kan være betydelige kortsiktige svingninger i avkastningen på Petroleumsfondet. Også årstallene for avkastningen kan vise store variasjoner. Vi må derfor være forberedt på at det kan komme enkelte år med svak og endog negativ avkastning. Både i slike år, og i år med høy avkastning, er det viktig å ha for øye at strategien for Petroleumsfondet er basert på en lang tidshorisont.

Norges Bank har i de siste to årene stått overfor betydelige utfordringer i å forberede og gjennomføre den nye forvaltningsstrategien for Petroleumsfondet, og oppgaven er gitt høy prioritet. Fondet er et svært viktig instrument i den økonomiske politikken og skal underbygge de langsiktige hensyn i anvendelsen av petroleumsinntektene. Det er viktig at det er bred tillit til den måten denne betydelige delen av vår felles finansielle formue forvaltes på.

En forutsetning for tillit til forvaltningen er klarhet i roller og ansvar, og åpenhet om resultatene i forvaltningen. Denne årsrapporten er ment som et bidrag i så måte.

Oslo 24. februar 1999

Svein Gjedrem
Sentralbanksjef 1