Til hovedinnhold

Statens pensjonsfond utland – Oppfølging av meldingen om Statens pensjonsfond 2021

Brev til Finansdepartementet, 29. august 2022.

Vi viser til brev 8. desember 2021 med Finansdepartementets beslutning om å avgrense Statens pensjonsfond utlands (SPU) referanseindeks og investeringsunivers mot selskapene i undersektoren «offshore oljeboring og andre tjenester». Departementet vedtok endringer i forvaltningsmandatets bestemmelser om referanseindeksen for aksjer (§ 2-3 sjette ledd) og investeringsunivers (§ 2-1 andre ledd og nytt femte ledd). Departementet fastsatte også en plan for utfasing av de aktuelle selskapene fra referanseindeksen for aksjer.

Norges Bank Investment Management vil meddele at utfasingen er gjennomført etter planen. Vi vil fortsette å følge med på klassifisering av selskaper, og håndtere reklassifiseringer slik at aktuelle selskaper tas ut av investeringsuniverset tolv måneder etter reklassifiseringen[1].  

Med hilsen

Dag Huse                                                                                Patrick Du Plessis

 

[1] Jf mandatets § 2-1 femte ledd: Aksjer mv. i selskaper som inngår i investeringsporteføljen og som reklassifiseres til ICB-klassifisering «60101015 Offshore Drilling and Other Services», jf. § 2-1 annet ledd bokstav g, forblir en del av investeringsuniverset i tolv måneder etter reklassifiseringen.

Last ned brevet (pdf)