Til hovedinnhold

Meldingen om energiaksjer i Statens pensjonsfond utland

Brev til Finansdepartementet, 11. september 2019

Departementet la i Meld. St 14 (2018-2019) opp til å ta oppstrømsselskaper ut av referanseindeksen og investeringsuniverset for Statens pensjonsfond utland (SPU) for å redusere samlet oljeprisrisiko for norsk økonomi. Oppstrømsselskaper ble i meldingen definert som alle selskaper som av indeksleverandøren FTSE Russell er klassifisert i undersektoren leting og produksjon. Stortinget sluttet seg til dette, jf. Innst. 339 S (2018-2019). Finansdepartementet viste i meldingen til at FTSE Russell planla å endre sektorinndelingen. Endringene i sektorinndelingen er nå bekreftet. Departementet ber i brev 29. juni 2019 banken vurdere hva endringene vil ha å si for definisjonen av oppstrømsselskaper og legge frem en plan for utfasing av slike selskaper fra fondet.

Oppstrømsselskaper

FTSE Russell baserer klassifiseringen av selskaper på ICB-standarden[1]. ICB-standarden brukes av flere aktører i markedet, blant annet NASDAQ, men eies og vedlikeholdes av FTSE Russell. Fra 1. juli 2019 ble ICB-standarden endret. Endringen i ICB-standarden påvirket blant annet undersektoren leting og produksjon.

Selskapene i tidligere ICB-undersektor leting og produksjon har i all hovedsak blitt fordelt mellom to nye undersektorer produsenter av råolje og oljeraffinering og markedsføring. Banken er bedt om å vurdere definisjonen av oppstrømsselskaper i lys av denne endringen. Banken har i tråd med departementets brev begrenset denne vurderingen til selskaper i tidligere undersektor leting og produksjon.
ICB definerer selskaper klassifisert i undersektor raffineri og markedsføring som nedstrømsselskaper2. Dette tilsier at oppstrømselskaper, slik disse omtales av departementet i Meld. 14 (2018-2019), bare omfatter den nye undersektoren produsenter av råolje. [2]

Fondets referanseindeks for aksjer er satt sammen med utgangspunkt i delindekser av FTSE Global All Cap. FTSE Russell har opplyst om at den nye ICB-klassifiseringen ikke vil bli tatt i bruk i FTSE Global All Cap før i september 2020. Hvis departementet ønsker å starte utfasingen av oppstrømsselskaper før denne datoen, bør mandatsbestemmelsene om investeringsunivers og referanseindeks for aksjer i en mellomperiode inkludere en direkte referanse til den nye ICB- klassifiseringen. Når den nye ICB klassifiseringen er tatt i bruk i FTSEs indekser, bør mandatsteksten referere til den konkrete undersektoren FTSE Global All Cap, produsenter av råolje

Plan for utfasing

Selskaper i undersektoren leting og produksjon med ny ICB-klassifisering produsenter av råolje, hadde per august 2019 en vekt i fondets referanseindeks for aksjer på 0,8 prosent, tilsvarende i overkant av 50 milliarder norske kroner. Det er rimelig å anta at det vil være kjent i markedet hvilke aksjer banken skal selge i forbindelse med utfasingen. Risikoen for markedspåvirkning er derfor høy. En lengre utfasingsperiode vil gi banken nødvendig fleksibilitet til å kunne gjennomføre et kostnadseffektivt nedsalg. Et detaljert forslag til utfasingsplan følger vedlagt.

Operasjonelle forhold

Klassifiseringen av enkeltselskaper kan endre seg over tid, både som følge av ny informasjon om virksomheten i selskapet og som resultat av endringer i selskapets virksomhet. Selskaper som re-klassifiseres fra produsenter av råolje til en annen undersektor, kan inkluderes i både referanseindeksen og investeringsuniverset når det skjer. Selskaper som re-klassifiseres til undersektoren produsenter av råolje kan også tas ut av referanseindeksen når det skjer. For å gi banken tilstrekkelig tid til å gjennomføre en kostnadseffektiv tilpasning, bør imidlertid disse selskapene først tas ut av investeringsuniverset noe senere. Vi forventer at omfanget av slike re-klassifiseringer vil være begrenset.

Vi vil vedlikeholde en liste over selskaper i FTSE Global All Cap med ICB-klassifisering produsenter av råolje. Disse selskapene vil ikke være en del av investeringsuniverset og listen vil deles med våre eksterne forvaltere. I tillegg vil vi etablere rutiner for å identifisere og selge eventuelle beholdninger i selskaper utenfor FTSE Global All Cap med ICB-klassifisering produsenter av råolje. Rutinene vil bidra til at eventuelle beholdninger i slike selskaper utgjør en ubetydelig andel av fondet.


Med hilsen

Øystein Olsen                                                           Yngve Slyngstad

Vedlegg

____________________________________________________________________________________

[1] ICB= Industry Classification Benchmark.

2 ICB Ground rules as of July 2019, Industry Classification Benchmark (Equity) v 3.0

Last ned brevet