Forventninger om åpenhet i internasjonal selskapsbeskatning

Brev til Finansdepartementet, 30. januar 2017

30. januar 2017

Vi viser til brev fra Finansdepartement 29. juni 2016 om oppfølging av Stortingets behandling av stortingsmeldingen om forvaltningen av Statens pensjonsfond utland i 2015 – St. Meld 23 (2015-2016). I brevet tar departementet opp flere forhold, herunder Stortingets vedtak om å «anmode regjeringen om å be Norges Bank vurdere å utarbeide et forventningsdokument om skatt for selskapene fondet er investert i.»

Departementet viser til finanskomiteens Innst. 326 S (2015-2016), og skriver at «Komiteen viser videre til høringen om fondsmeldingen 29. april 2016, der finansministeren tok opp lukkede jurisdiksjoner og enkelte problemstillinger relatert til SPU. Finansministeren pekte på at åpenhet og god rapportering skaper tillit, motvirker hemmelighold og støtter opp under riktig skattlegging, og viste til at dette er problemstillinger som Norges Bank allerede er opptatt av i sitt eierskapsarbeid». Departementet viser videre til at finanskomiteen i sin innstilling uttrykker «at økte krav til åpenhet og rapportering fra selskapene SPU er investert i om inntektsstrømmer og skatteforhold kan motvirke effekten av hemmeligholdet som lukkede jurisdiksjoner tilbyr. Tydelige forventninger fra finansielle investorer som SPU kan på dette området motvirke bruk av lukkede jurisdiksjoner til å skjule ulovlige handlinger som blant annet korrupsjon, hvitvasking og skatteunndragelser og slik bidra til mer velfungerende og legitime markeder. Komiteen mener det vil være viktig med mer kunnskap om de forskjellige sider av skattespørsmål i og ved de selskaper Norges Bank investerer i.»

Norges Bank er enig i betydningen av åpenhet og god rapportering for å bygge tillitt, motvirke konsekvenser av hemmelighold og understøtte riktig skattelegging på tvers av jurisdiksjoner. Som en langsiktig, global investor ønsker Norges Bank å fremme standarder og praksis som bidrar til konkurranse på like vilkår og som er bærekraftige på sikt. Norges Bank vil fremheve regjeringens virkemidler for å oppnå mål innen arbeidet med beskatning av flernasjonale selskaper gjennom internasjonalt samarbeid og nasjonal implementering av internasjonale tiltak. Vi viser til at det for tiden gjennomføres tiltak på initiativ fra flere internasjonale organisasjoner, og mellom land, for å styrke det internasjonale rammeverket for beskatning av flernasjonale selskaper. Tiltakspakkene søker blant annet å adressere utfordringer med manglende åpenhet.

Det internasjonale arbeidet med koordinering for å unngå uthuling av skattegrunnlag bør få støtte fra et investorperspektiv. Over tid antar Norges Bank at nasjonal implementering av for eksempel OECDs Base Erosion and Profit Shifting-pakke vil skape et mer forutsigbart og konsistent internasjonalt rammeverk for selskapsbeskatning. Arbeidet bidrar til mer ensartede konkurransevilkår og gjør etablering av komplekse skattemotiverte konstruksjoner mindre aktuelt. Det vil ventelig redusere omfanget av bruk av lukkede jurisdiksjoner og potensielle negative konsekvenser som følge av dette. Økt åpenhet kan i tillegg gjøre det enklere for investorer å vurdere selskapenes strategi og eventuell risiko ved beskatning på tvers av landegrensene.

Spørsmålet om selskapers åpenhet om skatt og internasjonale kapitalstrømmer er nært knyttet til utviklingen av internasjonale standarder og rammeverk, også for investorer. Norges Bank arbeider for tiden med et forventningsdokument om åpenhet i internasjonal selskapsbeskatning. Våre vurderinger tar utgangspunkt i et bredt investorperspektiv, herunder myndigheters, selskapsstyrer og investorers respektive roller, utviklingen av det internasjonale rammeverket og ledende praksis. Vi vil understreke at spørsmål om skattenivåer og håndhevelse av skattelovgivning overfor selskaper er myndighetenes, og ikke investorenes, rolle. Investorer kan heller ikke gjennomføre en detaljert oppfølging av de strategiene selskaper velger for sin skattetilnærming. Investorer kan derimot ha en rolle i å fremme gode internasjonale standarder og åpenhet for multinasjonale selskaper. Det kan bidra til legitime og velfungerende markeder.

Utgangspunktet for vår interaksjon med selskaper er styrets ansvar og rolle, slik det legges til grunn i for eksempel G20/OECDs prinsipper for selskapsstyring. I det pågående utredning- og utviklingsarbeidet henter vi innspill fra relevant ekspertise, næringsliv og andre interessenter.

Norges Bank legger opp til å offentliggjøre et forventningsdokument om åpenhet i internasjonal selskapsbeskatning i løpet av første kvartal 2017.

Med hilsen

Øystein Olsen                                    Yngve Slyngstad

Last ned brevet (PDF)