Forslag til endringer i mandatet for Statens pensjonsfond utland

Brev til Finansdepartementet, 23. juni 2017

23. juni 2017

I henhold til mandatet for forvaltning av Statens pensjonsfond utland § 1-4 tredje ledd skal banken ha anledning til å uttale seg før det foretas vesentlige endringer i mandatet, og ha varsel i rimelig tid forut for iverksettelse av endringene. Departementet varsler i brev 9. juni 2017 at de legger opp til å endre mandatet på enkelte områder som følge av at det legges opp til å øke aksjeandelen i fondets referanseindeks fra 62,5 prosent til 70 prosent. Departementet tar sikte på at endringene innføres med virkning fra 30. juni 2017.

Fordelingen mellom aksjer og obligasjoner i den strategiske referanseindeksen er bestemt i mandatets § 1-5 andre ledd. Departementet legger opp til ikke å endre denne bestemmelsen nå. Banken mener det hadde vært riktig om det allerede nå gikk klart frem av §1-5 andre ledd at aksjeandelen i fondets referanseindeks er besluttet økt til 70 prosent. Vi vil dessuten peke på at den foreslåtte tilføyelsen i mandatets § 1-5 tredje ledd viser til opptrapping til 70 prosent i den strategiske referanseindeksen uten annen referanse. Bestemmelsen er uansett dekket av den generelle fullmakten i mandatets justerte § 8-1, som angir at departementet ved endringer i mandatet kan fastsette overgangsbestemmelser.

Banken har merket seg at departementet mener det er behov for å justere ordlyden i mandatets § 8-1, og presisere at departementet ved endringer i mandatet kan fastsette overgangsbestemmelser. Vi har ingen merknader til det forslaget, men viser til at departementets kompetanse til å fastsette regler og utfyllende bestemmelser for forvaltningen av fondet følger av lov om Statens pensjonsfond utland § 2 annet ledd og § 7.

Departementet foreslår videre en justering av bestemmelsen for rebalansering. Endringen innebærer at en kursoppgang i aksjemarkedet ikke utløser tilbakevekting før aksjeandelen i faktisk referanseindeks overstiger 74 prosent. Departementet vil, som i dag, fastsette nærmere bestemmelser for hvordan tilbakevektingen skal gjennomføres. Banken ser behovet for en justering av reglene for tilbakevekting ved en kursoppgang. Vi ønsker imidlertid å påpeke at departementets forslag ikke nødvendigvis sikrer at tilpasningen av faktisk referanseindeks gjennomføres gradvis over tid.

Banken har ingen ytterligere merknader til de forslåtte endringene i mandatet for forvaltningen av SPU, og vi vil innrette forvaltningen med sikte på at endringene trer i kraft med virkning fra 30. juni 2017.

 

Med hilsen

Øystein Olsen                                              Yngve Slyngstad

Last ned brevet (PDF)