Mandat for forvaltningen - Statens pensjonsfond utland

Norges Banks brev til Finansdepartementet, 8. desember 2016

8. desember 2016

Vi viser til brev 23. november 2016 fra Finansdepartementet med utkast til endringer i mandat for forvaltningen av Statens pensjonsfond utland. Norges Bank bekrefter at de endringer som departementet har foreslått, operativt kan tre i kraft med virkning fra 1. januar 2017.

Hovedstyret legger til grunn at rapportering og vurdering av resultatene i forvaltningen av fondet primært vil være i forhold til strategier fastsatt av hovedstyret, jf. bestemmelsene i utkastet til mandat §§ 1-7 og 6-2. Hovedstyrets evaluering av relative resultater vil primært vektlegge analyser av differanseavkastningen justert for virkningen av finansiering av eiendom.

Den nye reguleringen av fondets eiendomsinvesteringer innebærer at omfanget og innretningen av eiendomsinvesteringene vil avgjøres av banken innenfor mandatets rammer. Bestemmelsen i utkastet til mandat § 3-3 (11) synes ikke å være i samsvar med en slik delegering, og vi ber departementet vurdere om denne bestemmelsen kan utgå.

Vi viser for øvrig til bankens forslag i brev av 10. oktober, og vil kunne komme tilbake til dette i forbindelse med bankens innspill til den varslede gjennomgangen av forvaltningen i 2017 som skal legges frem i fondsmeldingen våren 2018.

Med hilsen

Øystein Olsen                                    Yngve Slyngstad

Last ned brevet (PDF)