Til hovedinnhold

Statens pensjonsfond utland – forslag til endrede bestemmelser om nytt produktbasert kullkriterium i rammeverket for ansvarlig forvaltningsvirksomhet mv.

Norges Banks brev til Finansdepartementet, 27. januar 2016

2. februar 2016

Vi viser til brev fra Finansdepartementet av 21. desember 2015 om forslag til endrede bestemmelser om nytt produktbasert kullkriterium i rammeverket for ansvarlig forvaltningsvirksomhet.

Endringene i rammeverket for forvaltningen følger av finanskomiteens merknader om innføring av nytt produktbasert kullkriterium i Innst. 290 S (2014-2015), og behandlingen av Nasjonalbudsjettet 2016, der Stortinget slutter seg til departementets forslag til hvordan kriteriet kunne operasjonaliseres.

Departementet presiserer i oversendelsesbrevet at kriteriet skal gjelde for gruveselskaper og kraftprodusenter som produserer eller bruker kull til energiformål, såkalt termisk kull. Videre at kriteriet skal omfatte selve produksjonen. Kjøp og salg av kull i seg selv, eller transport av kull samt distribusjon og handel med kraft omfattes ikke. Videre presiser departementet at det er tilstrekkelig at et selskap overskrider én av terskelverdiene (inntekt/virksomhet) for at det skal omfattes av vesentlighetsbegrepet.

Vi merker oss at departementet legger vekt på at ordlyden i kriteriet er ment til å åpne for at praktiseringen av kriteriet kan tilpasses etter hvert som en vinner erfaring. Ved at kriteriet er gitt en overordnet og generell tilnærming, og fastsettes som en «kan»-regel, gis dessuten rom for skjønn til å foreta fremoverskuende vurderinger. Noe skjønn bør for eksempel kunne benyttes for å vurdere hvordan andel fornybar energi hos en kraftprodusent skal hensynstas i totalvurderingen.

Vedlagt departementets brev 21. desember 2015 var forslag til endringer i mandat for forvaltningen av Statens pensjonsfond utland. Av endringene i § 2-5 følger det at banken vil måtte informere departementet om beslutninger også om observasjon. Slike beslutninger medfører ikke behov for endring av referanseindeksen. Vi antar derfor at det bør være tilstrekkelig at banken skal informere departementet om beslutninger om utelukkelse av selskaper, samt opphevelse av slike vedtak, og at ordlyden bør gjenspeile dette.

Vi vil for øvrig også peke på et forhold i gjeldende retningslinjer for observasjon og utelukkelse fra Statens pensjonsfond utland som kan vurderes. § 6 tredje ledd omhandler andre virkemidler banken skal vurdere før beslutninger om observasjon eller utelukkelse fattes. Ordlyden her kan forstås slik at andre virkemidler også skal vurderes før beslutning om oppheving av observasjon eller utelukkelse, noe vi antar ikke er relevant. Vi foreslår derfor at ordlyden justeres i tråd med dette.

Med hilsen

Øystein Olsen                                               Yngve Slyngstad

Last ned brevet (PDF)