En vurdering av grunnlaget for unoterte investeringer rettet mot miljø og bærekraftig vekst

Norges Banks brev til Finansdepartementet 6.juli 2010

5. oktober 2010

Regjeringen la i St. meld. nr. 20 (2008-2009) opp til at det etableres et nytt investeringsprogram rettet mot miljørelaterte investeringsmuligheter, og til en vurdering av om Statens pensjonsfond utland (SPU) på en hensiktsmessig måte kan etablere investeringer rettet mot bærekraftig vekst i fremvoksende markeder.  Unoterte investeringer i aksjer og infrastruktur, som i dag ligger utenfor fondets investeringsunivers, ble beskrevet som mulige alternativer.
 
Norges Bank la i brev datert 18. september 2009 til grunn at slike særskilte unoterte investeringer må bygge på en kartlegging av investeringsmulighetene, herunder risiko og forventet avkastning knyttet til slike investeringer.  Vedlagte notat gir en generell beskrivelse av investeringsmulighetene i det unoterte markedet med fokus på unoterte aksjer og infrastruktur.  Redegjørelsen bygger på den gjennomgangen som ble gitt i Norges Banks brev datert 20. oktober 2006, hvor vi anbefalte at investeringsuniverset for SPU bør utvides til å omfatte unoterte aksjer og infrastruktur. I vedlegget gis videre en beskrivelse av investeringsmulighetene i det unoterte markedet på områder som kan betegnes som miljøinvesteringer og for investeringer rettet mot bærekraftig vekst.
 
Norges Banks anbefaling er at unoterte investeringer rettet mot miljø og bærekraftig vekst bør finne sted innenfor rammen av et bredt forvaltningsmandat.  Slike investeringer bør gjennomføres med samme krav til avkastning og risikostyring som for andre investeringsalternativer. Tilnærmingen til nye investeringsmuligheter bør derfor ikke skje gjennom investeringer i et snevert og risikoutsatt segment av aktivaklassen, men ved at det åpnes for unoterte investeringer på bred basis. Det er også i tråd med intensjonen bak fondets plasseringsregler at investeringer ikke skal øremerkes til særskilte formål. Vi viser her til uttalelser i forarbeider til lov om statens petroleumsfond, Ot. prp. nr. 29 (1989-90) pkt. 3.2 om at fondet ikke skal være en alternativ finansieringskilde for formål som ikke når opp i konkurransen med andre utgifter over statsbudsjettet.

Norges Bank vil kunne utvikle en organisasjon med kompetanse til å evaluere, investere og følge opp plasseringer i unoterte aksjer og infrastruktur. Oppbygging av slik kompetanse vil kunne bygge på eksisterende erfaring, kvalifikasjoner og prosesser i organisasjonen.

 

Med hilsen

Svein Gjedrem Yngve Slyngstad