Referanseporteføljen for Statens pensjonsfond – Utland (SPU)

Norges Banks brev til Finansdepartementet 3. november 2008

3. november 2008

I brev av 20. juni 2008 ber Finansdepartementet om Norges Banks råd vedrørende sammensetningen av referanseporteføljen for renteinstrumenter for Statens pensjonsfond - Utland (SPU). Særskilt blir Norges Bank bedt om en vurdering av hvorvidt referanseporteføljen bør utvides til å omfatte sektorer som fremvoksende obligasjonsmarkeder og selskapsobligasjoner med høy kredittrisiko.

Norges Bank vil i dette brevet vurdere hensiktsmessigheten av en eventuell utvidelse av referanseporteføljen ut fra en analyse av historisk avkastning og risiko. Vi vil samtidig beskrive de operative utfordringene knyttet til en slik endring.

Les brevet