Til hovedinnhold

Lov om Statens pensjonsfond

§ 1. Midlene i Statens pensjonsfond eies av staten. Sparingen i Statens pensjonsfond skal støtte opp under finansieringen av folketrygdens pensjonsutgifter. Sparingen skal ivareta langsiktige hensyn ved anvendelse av statens petroleumsinntekter slik at petroleumsformuen kommer både dagens og fremtidige generasjoner til gode.

Endret ved lov 21 juni 2019 nr. 31 (ikr. 1 jan 2020 iflg. res 21 juni 2019 nr. 804)

§ 2. Målet med investeringene i Statens pensjonsfond skal være å oppnå høyest mulig avkastning med en akseptabel risiko. Innenfor denne rammen skal fondet forvaltes ansvarlig.

Tilføyd ved lov 21 juni 2019 nr. 31 (ikr. 1 jan 2020 iflg. res 21 juni 2019 nr. 804)

§ 3. Statens pensjonsfond forvaltes av departementet. Fondet består av Statens pensjonsfond utland (SPU) og Statens pensjonsfond Norge (SPN).

Statens pensjonsfond utland plasseres som innskudd på konto i Norges Bank. Motverdien forvaltes etter nærmere bestemmelser fastsatt av departementet, jf. § 10.

Statens pensjonsfond Norge plasseres som et kapitalinnskudd i Folketrygdfondet. Motverdien forvaltes etter nærmere bestemmelser fastsatt av departementet, jf.§ 10 første ledd.

Endret ved lover 18 des 2009 nr. 135, 21 juni 2019 nr. 31 (ikr. 1 jan 2020 iflg. res. 21 juni 2019 nr. 804), tidligere § 2.

§ 4. Inntekter i Statens pensjonsfond utland er netto kontantstrømmen fra petroleumsvirksomheten som blir overført fra statsbudsjettet, netto finanstransaksjoner knyttet til petroleumsvirksomheten og avkastningen av fondets plasseringer.

Netto kontantstrømmen fra petroleumsvirksomheten utgjør bruttoinntektene i tredje ledd fratrukket utgiftene i fjerde ledd.

Følgende bruttoinntekter inngår i kontantstrømmen fra petroleumsvirksomheten:

 1. de samlede skatte- og avgiftsinntekter som innkreves ifølge lov 13. juni 1975 nr. 35 om skattlegging av undersjøiske petroleumsforekomster m.v. og lov 29. november 1996 nr. 72 om petroleumsvirksomhet
 2. avgifter som innkreves etter lov 21. desember 1990 nr. 72 om avgift på utslipp av CO2 i petroleumsvirksomhet på kontinentalsokkelen
 3. avgiftsinntekter ved utslipp av NOx i petroleumsvirksomhet på kontinentalsokkelen
 4. driftsinntekter og andre inntekter fra statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten
 5. statlige inntekter på nettooverskuddsavtaler i enkelte utvinningstillatelser
 6. utbytte fra Equinor ASA
 7. statens inntekter i forbindelse med fjerning eller annen disponering av innretninger på kontinentalsokkelen
 8. inntekter fra salg av andeler som ledd i Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten.

Følgende utgifter skal trekkes fra bruttoinntektene i tredje ledd:

 1. direkte investeringer i statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten
 2. driftsutgifter og andre direkte utgifter i statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten
 3. statens utgifter i forbindelse med fjerning eller annen disponering av innretninger på kontinentalsokkelen
 4. kjøp av andeler som ledd i Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten.

Netto finanstransaksjoner knyttet til petroleumsvirksomheten utgjør summen av brutto inntekter ved statlig salg av aksjer i Equinor ASA, fratrukket statlig kjøp av aksjer i Equinor ASA definert som markedsprisen staten betaler for aksjene og fratrukket statlig kapitalinnskudd i Equinor ASA og selskap som ivaretar statens interesser i petroleumsvirksomheten, samt finanstransaksjoner knyttet til selskaper i petroleumsvirksomheten hvor staten har eierinteresser.

Endret ved lover 15 des 2006 nr. 86 (ikr. 1 jan 2007), 21 des 2007 nr. 120 (ikr. 1 jan 2008 iflg. res. 21 des 2007 nr. 1617), 9 mai 2008 nr. 27, 18 des 2009 nr. 135, 17 des 2010 nr. 82 (ikr. 31 des 2010), 21 juni 2019 nr. 31 (ikr. 1 jan 2020 iflg. res. 21 juni 2019 nr. 804), tidligere § 3.

§ 5. Inntekter i Statens pensjonsfond Norge er avkastningen av de forvaltede midlene.

Endret ved lover 18 des 2009 nr. 135, 21 juni 2019 nr. 31 (ikr. 1 jan 2020 iflg. res. 21 juni 2019 nr. 804), tidligere § 4.

§ 6. Statens pensjonsfond utland skal investeres utenfor Norge og i utenlandsk valuta etter nærmere bestemmelser fastsatt av departementet, jf. § 10.

Tilføyd ved lov 21 juni 2019 nr. 31 (ikr. 1 jan 2020 iflg. res. 21 juni 2019 nr. 804).

§ 7. Midlene i Statens pensjonsfond kan bare anvendes til en beløpsmessig overføring til statsbudsjettet etter vedtak i Stortinget.

Staten skal ikke lånefinansiere utgifter på statsbudsjettet så lenge det er midler i Statens pensjonsfond utland.

Første ledd er ikke til hinder for at Kongen i statsråd kan benytte midlene i Statens pensjonsfond utland som finansiering dersom kontoordningen i Norges Bank (statens foliokonto) ikke er tilgjengelig. Annet ledd er ikke til hinder for midlertidige låneopptak i særskilte situasjoner hvor staten har et likviditetsbehov, og hvor midlene i Statens pensjonsfond utland er utilgjengelige eller avhending av verdipapirer vil medføre en vesentlig kostnad. Låneopptak etter foregående punktum kan vedtas av Kongen i statsråd dersom det ikke er tid til å innhente Stortingets samtykke.

Endret ved lov 21 juni 2019 nr. 31 (ikr. 1 jan 2020 iflg. res. 21 juni 2019 nr. 804), tidligere § 5.

§ 8. Statens pensjonsfond kan ikke selv ha rettigheter eller plikter overfor private eller offentlige myndigheter, og kan ikke saksøke eller saksøkes.

Endret ved lov 21 juni 2019 nr. 31 (ikr. 1 jan 2020 iflg. res. 21 juni 2019 nr. 804), tidligere § 6.

§ 9. Departementet skal regelmessig evaluere forvaltningen av Statens pensjonsfond utland og Statens pensjonsfond Norge og rapportere om dette til Stortinget.

Tilføyd ved lov 21 juni 2019 nr. 31 (ikr. 1 jan 2020 iflg. res. 21 juni 2019 nr. 804).

§ 10. Departementet kan gi utfyllende bestemmelser til gjennomføring av loven.

Departementet kan gi forskrift om Etikkrådet for Statens pensjonsfond utland og Norges Banks behandling av personopplysninger, herunder om hvilke personopplysninger som kan behandles, adgangen til viderebehandling og unntak fra den registrertes rettigheter.

Endret ved lover 29 juni 2007 nr. 44 (ikr. 1 jan 2008 iflg. res. 29 juni 2007 nr. 937), 21 juni 2019 nr. 31 (ikr. 1 juli 2019 iflg. res. 21 juni 2019 nr. 804), tidligere § 7.

§ 11. Loven gjelder fra den tid Kongen bestemmer. Kongen kan sette i kraft de enkelte bestemmelsene til forskjellig tid. Departementet kan gi overgangsregler.

Endret ved lover 18 des 2009 nr. 135, 21 juni 2019 nr. 31 (ikr. 1 juli 2019 iflg. res. 21 juni 2019 nr. 804), tidligere § 8.
Fra 1 jan 2006 iflg. res. 21 des 2005 nr. 1610.

§ 12.

Fra den tid loven trer i kraft gjøres følgende endringer i andre lover:
Lov 22. juni 1990 nr. 36 om Statens petroleumsfond oppheves.

Endret ved lov 21 juni 2019 nr. 31 (ikr. 1 juli 2019 iflg. res. 21 juni 2019 nr. 804), tidligere § 9.

Sist oppdatert: 01.08.2022

Relaterte sider