Til hovedinnhold

Karrieremuligheter

Vi forvalter et av verdens største fond av sitt slag. Vi tilbyr spennende karrieremuligheter og et stort ansvar. Du vil få gode læringsmuligheter innenfor en rekke spesialiteter på tvers av hele bransjen.

 

Aksjeinvesteringer

Equity strategies har ansvaret for en rekke investeringsrelaterte og relevante funksjoner, fra å investere i store bransjer og globale kredittmarkeder til å analysere referater fra selskapsmøter for å avdekke skjulte betydninger. Teammedlemmene gjennomfører grundige selskaps- og sektoranalyser, leverer kvantitativ forskning og verktøy, utvikler investeringsstrategiene våre og vurderer forretningsmuligheter. Området består også av et negativt seleksjonsteam, som vurderer selskapene gjennom en regnskapsanalytisk linse med mål om å avdekke de råtne eplene blant investeringene våre. Ved hjelp av forskning, analyse og innovativ data tilbyr vi verdifull innsikt til porteføljeforvalterne våre. I Equities strategies kan du aktivt delta i finansiell analyse og modellering, gi investeringsanbefalinger og delta i møter med kunder og eksperter for å sørge for at vi tar informerte investeringsbeslutninger.

Markedsstrategier

Markedsstrategier forvalter rundt 80 prosent av fondets eierandeler. Avdelingen har ansvaret for porteføljeforvaltning, verdipapirutlån, handel i aksjer, valuta og renteinstrumenter og - produkter og for å velge ut eksterne forvaltere og følge opp investeringene deres. Du får muligheten til å generere avkastning ved å handle i aksjer og implementere strategier som skal bidra til at indeksforvaltningen vår drives så effektivt som mulig. Andre team har ansvaret for renteforvaltningen i utviklede og fremvoksende markeder og for å implementere strategier som skal bidra til å oppnå høyest mulig avkastning fra fondets investeringer i statsobligasjoner, statsrelaterte obligasjoner og obligasjoner med fortrinnsrett. Avdelingen har også ansvaret for å generere inntekter gjennom utlån av verdipapirer. 

Risikostyring

Risikostyring har ansvaret for å identifisere, måle og forvalte risikoen fondet eksponeres mot, inkludert, klima- markeds- og kredittrisiko. Du får muligheten til å forstå driverne bak avkastning og risiko på tvers av selskaper og markeder. Teamet påser at vi har egnede eksponeringsgrenser og kontrollmekanismer på plass og arbeider med å etablere hensiktsmessige risikostrategier for alle deler av organisasjonen. De skriver også forskningsartikler og har ansvaret for modellering og analyse av fondets risikoeksponering. 

Eiendom og infrastruktur for fornybar energi

Fondet er en av verdens største eiendomsinvestorer og eier hundrevis av bygg av høy kvalitet. Teamet spesialiserer seg på å forvalte og investere i kontor- og handelseiendommer i utvalgte byer over hele verden og i logistikkeiendommer tilknyttet globale distribusjonskjeder. Fondet er også investert i børsnoterte eiendomsselskaper, hovedsakelig innenfor bolig, kontor og handel. I tillegg er fondet investert i infrastruktur for fornybar energi i Europa og Nord-Amerika. Den første investeringen ble annonsert i april 2021. Vi investerer i unotert eiendom og infrastruktur for fornybar energi for å forbedre det langsiktige forholdet mellom avkastning og risiko i fondet. Teamet er fordelt på seks kontorer rundt om i verden og samarbeider tett med lokale markedsaktører. Dette gjør at vi kan gjennomføre omfattende forskning og analyse for å sikre at vi tar informerte investeringsbeslutninger. 

Ansvarlig forvaltning

Ansvarlig forvaltning bidrar til å fremme langsiktig verdiskaping og redusere den finansielle risikoen ved miljømessige og sosiale forhold forbundet med selskapene vi investerer i. Over tid kan dette føre til at markeder og selskaper beveger seg i en mer lønnsom og bærekraftig retning. Arbeidet vårt baserer seg på allment anerkjente internasjonale standarder. Målet vårt er å bidra til velfungerende markeder, god styring av selskaper og bærekraftige forretningsmodeller. Teamene våre stiller tydelige forventinger til selskapene vi investerer i. De følger også opp selskapene gjennom dialog og ved å stemme på deres generalforsamlinger. Vi vurderer også de økonomiske konsekvensene av ESG-risiko og selskapenes mulige innvirkninger på miljøet og samfunnet rundt seg. 

Teknologi

Vi skal være blant de ledende på teknologi og analyse av store mengder data. Vi investerer døgnet rundt over hele verden og er avhengige av avanserte datasystemer for å kommunisere med markedsplasser og prosessere informasjon fortløpende. I teknologiavdelingen får du muligheten til å jobbe med alt fra sluttbrukerstøtte til infrastruktur, skytjenester og sikkerhet, samt videreutvikling og vedlikehold av systemløsninger og databaser. Teknologene våre jobber også tett sammen med våre porteføljeforvaltere og tradere for å hjelpe dem med å ta de beste investeringsbeslutningene.

Drift

I driftsavdelingen er du bindeleddet mellom alle deler i organisasjonen. De har blant annet ansvaret for globale tradingprosesser, oppgjør av verdipapirtransaksjoner og prosessering av selskapshendelser og driftsskatt, verdivurdering, regnskap og håndtering av data og analyser. Årlig håndterer vi rundt 38 millioner transaksjoner. Daglig handler vi for større verdier enn Oslo Børs. Derfor er vi avhengige av automatisering og en operasjonell robust organisasjon. 

Human resources (HR)

Medarbeiderne er vår fremste ressurs. I HR får du muligheten til å jobbe med employer branding, rekruttering, opplæring av nyansatte, utvikling av ledere og ansatte og mobilitet mellom kontorer og fagområder. HR-teamet håndterer også lønn, ansattgoder og arbeidsrett. Du vil samarbeide tett med våre ledere og talenter og rekruttere nye medarbeidere som gjør at vi utvikler oss videre. 

Kommunikasjon og eksterne relasjoner 

Vi forvalter fondet på vegne av det norske folk. Dette krever en stor grad av åpenhet. Åpenhet bygger tillit og kunnskap om fondet, både i Norge og internasjonalt. Kommunikasjonsavdelingen har et globalt kommunikasjonsansvar for tradisjonelle og sosiale medier, offentlig rapportering og fondets nettside www.nbim.no. I podkasten vår "In Good Company" intervjuer leder for fondet topplederne i noen av verdens største selskaper, slik at du blir bedre kjent med selskapene fondet er investert i. Vi arrangerer og deltar på konferanser for å bygge kunnskap blant våre viktigste målgrupper. Vi bruker også våre egne ansatte som gjesteforelesere ved skoler og universiteter. Gjennom internkommunikasjon ønsker vi også å skape engasjement blant våre ansatte og et godt arbeidsmiljø på tvers av alle kontorene våre.

Sist oppdatert: 20.04.2016

Relatert informasjon