Til hovedinnhold

Beslutninger om observasjon, utelukkelse og eierskapsutøvelse

Norges Bank har besluttet å oppheve en utelukkelse av et selskap fra Statens pensjonsfond utland, fortsette observasjon av et selskap, samt å følge opp to selskaper gjennom eierskapsutøvelsen.

26. juni 2024

Norges Banks hovedstyre har besluttet å oppheve utelukkelsen av Mativ Holdings Inc. Mativ Holdings Inc. (tidligere Schweitzer-Mauduit International Inc) ble utelukket i 2013 for produksjon av tobakk. Ettersom selskapet ikke lenger er involvert i slik produksjon, har Etikkrådet anbefalt at utelukkelsen av selskapet oppheves.

Beslutningen er basert på en tilrådning fra Etikkrådet fra 23. april 2024.

Hovedstyret har også besluttet å fortsette observasjonen av Bombardier Inc. Selskapet ble satt under observasjon i mars 2022 for en periode på to år grunnet risiko for at selskapet medvirker til eller selv er ansvarlig for grov korrupsjon. Etikkrådet mener risikoen knyttet til selskapets innsats for å forebygge, avdekke og håndtere korrupsjon fortsatt ikke er akseptabel og anbefaler at observasjonen av selskapet videreføres.

Beslutningen er basert på en tilrådning fra Etikkrådet fra 13. mars 2024.

Hovedstyret har videre besluttet å be Norges Bank Investment Management om å følge opp selskapene Bolloré SE og Compagnie de l’Odet SE gjennom eierskapsutøvelse. Etikkrådet har anbefalt å utelukke selskapene grunnet uakseptabel risiko for at selskapene medvirker til eller er ansvarlige for grove menneskerettighetsbrudd jf. det atferdsbaserte kriteriet i Retningslinjer for observasjon og utelukkelse fra Statens pensjonsfond utland § 4 første ledd bokstav a.

Beslutningene er basert på en tilrådning fra Etikkrådet fra 19. mars 2024. Tilrådningen gjelder hovedsakelig arbeidsforhold, kjønnsrelatert vold og trakassering på oljepalmeplantasjer i Kamerun og konsekvenser for lokalsamfunnet. Normbruddene er knyttet til virksomheten til selskapet Société Financière des Cautchoucs (Socfin) som har tette forbindelser til Compagnie de l’Odet SE og Bolloré SE, og der Bolloré SE er en betydelig eier. Etikkrådets vurdering er at selskapene dermed medvirker til Socfins normbrudd.

I henhold til retningslinjene skal Norges Bank vurdere om andre virkemidler, herunder eierskapsutøvelse, kan være bedre egnet til å redusere risikoen for fortsatt normbrudd eller av andre årsaker kan være mer hensiktsmessige. Hovedstyrets vurdering er at eierskapsutøvelse i dette tilfellet kan være hensiktsmessig.

Menneskerettigheter er et prioritert eierskapstema for Norges Bank Investment Management der fondet har kommunisert tydelige, offentlige forventninger om at selskaper gjør aktsomhetsvurderinger og forebygger og håndterer menneskerettighetsrisiko i sin verdikjede. Det innebærer at selskapene har retningslinjer for å respektere menneskerettighetene i egen virksomhet, i leverandørkjeder og i andre forretningsforhold, samt tilstrekkelige systemer for å oppdage, forebygge og håndtere menneskerettighetsrisiko. Forebygging av kjønnsrelatert vold og trakassering er en sentral del av dette. Selskapsforventningene til fondet er direkte forankret i internasjonale standarder som OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper og FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter. Forholdene som Etikkrådets tilrådning omtaler er kjente for selskapene. Selskapene anerkjenner også forpliktelsen til å gjennomføre aktsomhetsvurderinger. Som Etikkrådet, legger Hovedstyret til grunn at selskapene har tilstrekkelig innflytelse over plantasjeselskapene. Hovedstyret merker seg også at lovgivning i EU som vil kreve at selskaper gjør aktsomhetsvurderinger i verdikjeden kan legge til rette for endringer i selskapets praksis framover og være et godt utgangspunkt for eierskapsdialog.

Hovedstyret i Norges Bank har på denne bakgrunn bedt Norges Bank Investment Management følge opp håndtering av menneskerettighetsrisiko, arbeidsforhold og seksuell trakassering med Compagnie de l’Odet SE og Bolloré SE over en periode på inntil 2 år. Norges Bank vil gjennom eierskapsutøvelsen arbeide for at risikoen for fremtidige normbrudd reduseres gjennom forbedrede systemer og tilstrekkelig verdikjedetiltak fra selskapenes side.

Etikkrådets tilrådninger:

Mativ Holdings Inc.
Bombardier Inc.
Compagnie de l’Odet SE
Bolloré SE

Pressekontakt:
Line Aaltvedt
Kommunikasjonssjef
Tlf: +47 948 54 656
E-post: press@nbim.no

Relatert informasjon