Til hovedinnhold

Beslutninger om observasjon og utelukkelse

Norges Bank har besluttet å utelukke et selskap fra Statens pensjonsfond utland, starte observasjon av to selskaper, avslutte særskilt eierskapsutøvelse med et selskap og forlenge særskilt eierskapsutøvelse med to selskaper.

18. desember 2023

Norges Banks hovedstyre har besluttet å utelukke selskapet Delek Group Ltd grunnet uakseptabel risiko for at selskapet medvirker til særlig grove brudd på grunnleggende etiske normer, jf. det atferdsbaserte kriteriet i Retningslinjer for observasjon og utelukkelse fra Statens pensjonsfond utland § 4 første ledd bokstav h. Beslutningen er basert på en tilrådning fra Etikkrådet fra 30. mai 2023, med bakgrunn i selskapets petroleumsprospektering offshore Vest-Sahara.

Hovedstyret har besluttet å sette selskapene KDDI Corp og Sumitomo Corp under observasjon i en periode på tre år grunnet uakseptabel risiko for at selskapene medvirker til alvorlige krenkelser av individers rettigheter i krig eller konfliktsituasjoner jf. det atferdsbaserte kriteriet i Retningslinjer for observasjon og utelukkelse fra Statens pensjonsfond utland § 4 første ledd bokstav b. Bakgrunnen for beslutningen er selskapenes telekomvirksomhet i Myanmar.

Beslutningen er basert på to tilrådninger fra Etikkrådet fra 29. juni 2023. Etikkrådet anbefalte i tilrådningene å utelukke selskapene. I henhold til retningslinjene §6 femte ledd kan observasjon besluttes «der det er tvil om vilkårene for utelukkelse er oppfylt, om utviklingen framover i tid eller der det av andre årsaker finnes hensiktsmessig». Hovedstyret har med bakgrunn i tilrådningene lagt vekt på tiltak selskapene har iverksatt, inkludert aktsomhetsvurderinger, vurderinger av menneskerettighetssituasjonen i landet og dialog med menneskerettighetseksperter. Observasjonsperioden gir Etikkrådet mulighet til å observere selskapenes videre tiltak for å håndtere menneskerettighetsrisiko og samt utviklingen for virksomheten i Myanmar.

Hovedstyret har ikke på selvstendig grunnlag vurdert alle enkeltheter i tilrådningene, men finner det tilstrekkelig godtgjort at kriteriene for utelukkelse og observasjon er oppfylt. Før utelukkelse og observasjon besluttes skal banken vurdere om andre virkemidler, herunder eierskapsutøvelse, kan være bedre egnet. Hovedstyrets vurdering er at eierskapsutøvelse ikke er et hensiktsmessig virkemiddel i disse tilfellene.

Hovedstyret har videre besluttet å avslutte den særskilte eierskapsutøvelsen med PetroChina Co Ltd. I februar 2020 anbefalte Etikkrådet å utelukke PetroChina Co Ltd grunnet uakseptabel risiko for at selskapet medvirker til, eller er ansvarlig for, grov korrupsjon, jf. det atferdsbaserte kriteriet i Retningslinjer for observasjon og utelukkelse fra Statens pensjonsfond utland § 4 første ledd bokstav g. Hovedstyret besluttet at Norges Bank Investment Management heller skulle følge opp selskapet gjennom særskilt eierskapsutøvelse i en periode på tre år. Denne perioden er nå over, og hovedstyret finner at risikoen for fremtidige normbrudd fremstår som tilstrekkelig redusert. Den særskilte eierskapsutøvelsen blir derfor avsluttet og Norges Bank Investment Management vil fremover følge opp selskapet gjennom den ordinære eierskapsutøvelsen. Se mer informasjon om den særskilte eierskapsutøvelsen under.

Hovedstyret har også besluttet å forlenge den særskilte eierskapsutøvelsen med Shell Plc og Eni SpA med to år. Etikkrådet ga i mars 2013 tilrådning om observasjon av selskapene grunnet uakseptabel risiko for at selskapene medvirker til eller selv er ansvarlig for alvorlig miljøskade, jf. det atferdsbaserte kriteriet i Retningslinjer for observasjon og utelukkelse fra Statens pensjonsfond utland § 4 første ledd bokstav e. Tilrådningene var basert på selskapenes virksomhet i Nigerdeltaet. Den særskilte eierskapsutøvelsen har nå vart i ti år. I løpet av denne perioden har Norges Bank Investment Management møtt selskapene jevnlig, inkludert fysiske møter, videokonferanser, og skriftlig korrespondanse. Hovedstyret har nå gjort en vurdering av saken og utviklingen mot målene for eierskapsutøvelsen. Hovedstyret finner samlet sett at det fremdeles finnes en framoverskuende risiko for normbrudd.  

Etikkrådets tilrådninger

Delek Group Ltd
KDDI Corp
Sumitomo Corp

Pressekontakt:
Line Aaltvedt
Kommunikasjonssjef
Tlf: +47 948 54 656
E-post: press@nbim.no


Informasjon om den særskilte eierskapsutøvelsen med PetroChina Co Ltd

28. februar 2020 anbefalte Etikkrådet å utelukke PetroChina Co Ltd grunnet uakseptabel risiko for at selskapet medvirker til, eller er ansvarlig for, grov korrupsjon, jf. det atferdsbaserte kriteriet i Retningslinjer for observasjon og utelukkelse fra Statens pensjonsfond utland § 4 første ledd bokstav g. Bakgrunnen for tilrådningen var korrupsjonsundersøkelsene av flere tidligere ledere og påfølgende svikt i selskapets arbeid med å adressere og redusere fremtidig korrupsjonsrisiko. Selskapet hadde vært under observasjon av Etikkrådet siden 2017. Hovedstyret besluttet i august 2020 at saken i stedet burde tas opp med selskapet gjennom aktivt eierskap over en periode på tre år.

Treårsperioden er nå over. Norges Bank Investment Managements eierskapsdialog med PetroChina i denne perioden har inkludert videokonferanser og skriftlig korrespondanse. Det var ikke mulig å møtes fysisk på grunn av reiserestriksjoner som følge av Covid-19. På tross av dette, og i lys av tiltak selskapet har innført, finner Hovedstyret at den framoverskuende risikoen for normbrudd framstår som tilstrekkelig redusert. Hovedstyret har derfor besluttet å avslutte den særskilte eierskapsdialogen med selskapet under Retningslinjer for observasjon og utelukkelse fra Statens pensjonsfond utland.

Målet med eierskapsdialogen med PetroChina har vært at selskapet viser tilstrekkelige forbedringer i sitt anti-korrupsjonsarbeid gitt selskapets risikoeksponering. Dialogen med selskapet indikerer at selskapet har styrket sine aktsomhetsvurderinger og overvåkningsprosesser. Tema som er tatt opp med selskapet i dialogen inkluderer prosesser for å identifisere og vurdere korrupsjonsrisiko, prosesser for risikoovervåking og undersøkelse av hendelser, risikohåndtering, og styrets ekspertise og tilsyn med selskapets etterlevelsesarbeid. I dialogen tok Norges Bank Investment Management også opp opplæring, selskapskultur og korrupsjonsrisiko tilknyttet tredjeparter.

Siden selskapets bransje og virksomhet anses å ha relativt høy risiko for korrupsjon, planlegger Norges Bank Investment Management fremover å følge opp selskapet gjennom den ordinære eierskapsutøvelsen.  

Relaterte sider