Til hovedinnhold

Beslutninger om observasjon og utelukkelse

Norges Bank har besluttet å utelukke tre selskaper fra Statens pensjonsfond utland og avslutte observasjon av et selskap.

15. desember 2022

Hovedstyret har besluttet å utelukke selskapene PTT PCL (PTT) og datterselskapet PTT Oil and Retail Business PCL (PTTOR) grunnet uakseptabel risiko for at selskapene medvirker til alvorlig krenkelse av individers rettigheter i krig eller konfliktsituasjoner, jf. det atferdsbaserte kriteriet i Retningslinjene for observasjon og utelukkelse fra Statens pensjonsfond utland § 4 b). Beslutningen er basert på en tilrådning fra Etikkrådet fra 10. mai 2022.

Hovedstyret har også besluttet å utelukke selskapet Cognyte Software Ltd grunnet uakseptabel risiko for at selskapet medvirker til grove menneskerettsbrudd, jf. det atferdsbaserte kriteriet i Retningslinjene for observasjon og utelukkelse fra Statens pensjonsfond utland § 4 a). Beslutningen er basert på en tilrådning fra Etikkrådet fra 17. juni 2022.

Hovedstyret har ikke på selvstendig grunnlag vurdert alle enkeltheter i tilrådningene, men finner det tilstrekkelig godtgjort at kriteriene for utelukkelse er oppfylt. Før utelukkelse skal banken vurdere om andre virkemidler, herunder eierskapsutøvelse, kan være bedre egnet. Hovedstyrets vurdering er at eierskapsutøvelse ikke er et hensiktsmessig virkemiddel i disse tilfellene.

Videre har Hovedstyret besluttet å avslutte observasjon av selskapet Leonardo SpA. Etter anbefaling fra Etikkrådet om utelukkelse grunnet uakseptabel risiko for at selskapet medvirker til eller selv er ansvarlig for grov korrupsjon, besluttet Norges Bank i 2017 å sette Leonardo SpA til observasjon jf. det atferdsbaserte kriteriet i Retningslinjene for observasjon og utelukkelse fra Statens pensjonsfond utland § 4 g). Etikkrådets undersøkelser tilsier at det ikke lenger finnes grunnlag for observasjon. Beslutningen er basert på tilrådning fra Etikkrådet fra 23. august 2022.

Etikkrådets tilrådninger:

Cognyte Software Ltd  
PTT PCL, PTT Oil and Retail Business PCL
Leonardo SpA

Pressekontakt:
Line Aaltvedt
Pressesjef
Tlf: +47 948 54 656
E-post: press@nbim.no