Til hovedinnhold

Beslutninger om observasjon og utelukkelse

Norges Bank har besluttet å sette et selskap under observasjon, oppheve utelukkelse av et selskap og avslutte særskilt eierskapsutøvelse for et selskap.

15. juni 2022

Hovedstyret har besluttet å sette selskapet Supermax Corp Bhd under observasjon i en periode på to år grunnet uakseptabel risiko for at selskapet medvirker til alvorlige menneskerettighetsbrudd, jf. det atferdsbaserte kriteriet i Retningslinjene for observasjon og utelukkelse fra Statens pensjonsfond utland § 4 første ledd bokstav a). Beslutningen er basert på en tilrådning fra Etikkrådet fra 6. mai 2022. Etikkrådet anbefalte i sin tilrådning å utelukke selskapet. I henhold til retningslinjene §6 femte ledd kan observasjon besluttes «der det er tvil om vilkårene for utelukkelse er oppfylt, om utviklingen framover i tid eller der det av andre årsaker finnes hensiktsmessig». Hovedstyret har med bakgrunn i tilrådningen vurdert at selskapets annonserte tiltak for å forbedre bo og arbeidsforhold for migrantarbeidere gir usikkerhet om utviklingen framover i tid. Observasjonsperioden gir Etikkrådet mulighet til å følge opp om tiltakene i tilstrekkelig grad reduserer faren for normbrudd.

Hovedstyret har også besluttet å oppheve utelukkelsen av selskapet IJM Corp Bhd. Selskapet har vært utelukket siden 2015 grunnet uakseptabel risiko for at selskapet gjennom sin virksomhet ved palmeoljeplantasjer i Indonesia er ansvarlig for alvorlig miljøskade. Ettersom virksomheten som lå til grunn for utelukkelsen har opphørt, er det ikke lenger grunnlag for å utelukke selskapet. Beslutningen er basert på en tilrådning fra Etikkrådet fra 5. mai 2022.

Hovedstyret har ikke på selvstendig grunnlag vurdert alle enkeltheter i tilrådningene, men finner det tilstrekkelig godtgjort at kriteriene for observasjon og utelukkelse er oppfylt. Før utelukkelse skal banken vurdere om andre virkemidler, herunder eierskapsutøvelse, kan være bedre egnet. Hovedstyrets vurdering er at eierskapsutøvelse ikke er et hensiktsmessig virkemiddel i disse tilfellene.

Hovedstyret har besluttet å avslutte særskilt eierskapsutøvelse for selskapet AngloGold Ashanti Ltd.

Etikkrådet anbefalte i 2012 utelukkelse av selskapet grunnet uakseptabel risiko for at selskapet medvirker til alvorlig miljøskade og alvorlige menneskerettighetsbrudd som følge av selskapets virksomhet relatert til to gullgruver i Ghana, jf. det atferdsbaserte kriteriene i Retningslinjene for observasjon og utelukkelse fra Statens pensjonsfond utland. Etter anbefaling fra Norges Bank besluttet Finansdepartementet i 2013 at saken skulle tas opp med selskapet gjennom eierskapsutøvelse over en periode på fem år. I 2018 besluttet hovedstyret å forlenge eierskapsutøvelsen med ytterligere tre år for å arbeide for ytterligere risikoreduksjon.

På bakgrunn av tiltak og videreutvikling av gruvedriften siden 2012 finner hovedstyret nå at den framoverskuende risikoen for normbrudd framstår som redusert. Hovedstyret har derfor besluttet at den særskilte eierskapsutøvelsen avsluttes, og at selskapet følges opp videre gjennom den ordinære eierskapsdialogen.

Etikkrådets tilrådninger:

Supermax Corp Bhd
IJM Corp Bhd

Mer om beslutningen om å avslutte særskilt eierskapsutøvelse i AngloGold Ashanti Ltd.

Pressekontakt:
Line Aaltvedt
Presseansvarlig
Tlf: +47 948 54 656
E-post: press@nbim.no