Til hovedinnhold

Beslutninger om observasjon og opphevelse av utelukkelse og observasjon

Norges Bank har besluttet å sette et selskap under observasjon, oppheve eksklusjon av tre selskaper og avslutte observasjon av fire selskaper.

1. juli 2021

Hovedstyret har besluttet å sette selskapet Hyundai Engineering & Construction Co Ltd til observasjon grunnet uakseptabel risiko for at selskapet medvirker til eller er ansvarlig for grov korrupsjon, jf. det atferdsbaserte kriteriet i Retningslinjer for observasjon og utelukkelse § 3 første ledd bokstav e). Beslutningen er basert på tilrådning fra Etikkrådet 28. april 2021. Med bakgrunn i tilrådningen har Norges Bank besluttet å sette selskapet til observasjon over en periode på fire år og har bedt Etikkrådet følge utviklingen i saken.

Hovedstyret har også besluttet å oppheve utelukkelsen av selskapet Precious Shipping PCL. Selskapet har vært utelukket siden 2018 på grunnlag av uakseptabel risiko for at selskapet medvirker til grove menneskerettighetsbrudd og alvorlig miljøskade gjennom å avhende utrangerte skip til opphugging på strender i Bangladesh og Pakistan. lfølge Etikkrådets tilrådning av 28. april 2021 har ikke selskapet avhendet skip på denne måten siden 2016. Det er derfor ikke lenger grunnlag for å utelukke Precious Shipping PCL.

Hovedstyret har ikke på selvstendig grunnlag vurdert alle enkeltheter i tilrådingene, men finner det tilstrekkelig godtgjort at kriteriene er oppfylt etter retningslinjene.

Som del av bankens arbeid med det produktbaserte kullkriteriet følger vi med på selskapshendelser og hvilke selskaper som kommer inn i markedet. Kjøp og salg av eiendeler og datterselskaper kan i stor grad påvirke om et selskap omfattes av kriteriet eller ikke. Som resultat av slik overvåking har Hovedstyret, etter tilrådning fra Norges Bank Investment Management, besluttet å oppheve utelukkelsene av selskapene Empire District Electric Company og Anglo American PLC. I tillegg har Hovedstyret valgt å avslutte observasjon av selskapene EDP – Energias de Portugal S.A., Endesa S.A., Portland General Electric Co (PGE) og Enel SpA.

Etikkrådets tilrådninger:
Hyundai Engineering & Construction Co Ltd 
Precious Shipping PCL 

Norges Bank Investment Managements tilrådning

Pressekontakt:
Line Aaltvedt
Presseansvarlig
Tlf: +47 948 54 656
E-post: press@nbim.no