Til hovedinnhold

Merknader til mandat for investeringer i obligasjoner og infrastruktur for fornybar energi

Stortinget sluttet i Innst. 344 S (2018-2019) seg til at obligasjoner utstedt av stater og selskaper hjemmehørende i fremvoksende markeder skal tas ut av referanseindeksen for obligasjoner, og at det fastsettes en ramme på 5 prosent av obligasjonsporteføljen for investeringer i slike obligasjoner. Videre sluttet Stortinget seg til å åpne for at fondet kan investeres i unotert infrastruktur for fornybar energi innenfor rammen av de miljørelaterte mandatene.

Stortinget ga samtidig sin tilslutning til at den øvre rammen for de miljørelaterte mandatene økes fra 60 milliarder til 120 milliarder norske kroner.

Departementet legger opp til å endre mandatet for forvaltningen av Statens pensjonsfond utland (SPU) i tråd med dette, og ba i brev 26. juni om bankens merknader til endringer i berørte bestemmelser i mandatet. Banken har sendt sine merknader i et brev til Finansdepartementet.

Les Norges Banks brev til Finansdepartementet her.

Pressekontakter

Thomas Sevang, Kommunikasjonssjef
Tlf: +47 926 01 756 / +47 24 07 32 76

Marthe Skaar, Presseansvarlig 
Tlf: +47 926 17 663 / +47 24 07 35 61

E-post: press@nbim.no

Les brevene her