Til hovedinnhold

Investeringer i selskaper som søker børsnotering

Finansdepartementet ba i brev 27. mars Norges Bank gjøre rede for sine erfaringer med investeringer i unoterte selskaper hvor styret har uttrykt en intensjon om å søke børsnotering og vurdere om dagens regulering bør endres. Norges Banks redegjørelse er i dag publisert i et brev.

Muligheten til å investere i selskaper før børsnotering kan, i tråd med hva departementet la til grunn i 2011, legge til rette for at banken kan utnytte fondets særtrekk og ivareta hensynet til en effektiv gjennomføring av forvaltningsoppdraget. Det er bankens vurdering at ordlyden i dagens bestemmelse om at styret skal ha uttrykt en intensjon om å søke børsnotering bør endres. Et alternativ til dagens mandatbestemmelse kan være å åpne for at fondet kan investeres i unoterte aksjer i store selskaper som ennå ikke er børsnotert. Dersom ordlyden i mandatet endres i tråd med bankens forslag, bør departementet sette en ramme for hvor stort omfanget av unoterte aksjer i selskaper som ennå ikke er børsnotert kan være.  

Til behandling hos Finansdepartementet 

Norges Banks brev om investeringsstrategi for SPU til Finansdepartementet er råd og vurderinger, ikke beslutninger. Rådene og vurderingene er i dag oversendt Finansdepartementet for videre behandling.  

Les Norges Banks brev til Finansdepartementet her.  

Pressekontakter:

Thomas Sevang, Kommunikasjonssjef
Tlf: +47 926 01 756 / +47 24 07 32 76

Marthe Skaar, Presseansvarlig
Tlf: +47 926 17 663 / +47 24 07 35 61

E-post: press@nbim.no

Les brevet