Fondets referanseindeks for aksjer

Finansdepartementet ba i brev 6. november om Norges Banks vurderinger av den geografiske fordelingen og sammensetningen av referanseindeksen for aksjer i Statens pensjonsfond utland (SPU) innen 30. august 2019. Norges Banks vurderinger er i dag publisert i to brev.

27. august 2019

Brev om geografisk fordeling 

Den geografiske fordelingen i fondets referanseindeks for aksjer har over tid blitt justert i retning av friflytjusterte markedsvekter. Bankens råd er at den geografiske fordelingen bør justeres videre i retning av friflytjusterte markedsvekter ved å øke fordelingen til aksjer i Nord-Amerika og redusere fordelingen til aksjer i utviklede markeder i Europa.  

Brev om sammensetning av delindeks for aksjeinvesteringer i fremvoksende markeder 

Norges Bank foreslår ikke endringer i metoden og reglene for sammensetningen av delindeksen for fremvoksende markeder i referanseindeksen for aksjer. Bankens erfaringer etter snart 20 år som minoritetsaksjonær i selskaper i fremvoksende markeder er gode. Referanseindeksen bør, som i dag, inkludere alle selskaper i alle utviklede og fremvoksende aksjemarkeder i FTSE Global All Cap. 

Til behandling hos Finansdepartementet 

Norges Banks brev om investeringsstrategi for SPU til Finansdepartementet er råd og vurderinger, ikke beslutninger. Det fremgår av Norges Banks brev at rådene ikke bygger på et bestemt syn på fremtidig avkastning i enkeltmarkeder eller regioner.  Rådene og vurderingene er i dag oversendt Finansdepartementet for videre behandling. Det edepartementet som fatter beslutninger om geografisk fordeling og sammensetning av delindeksen for aksjeinvesteringer i fremvoksende markeder.  

  

Pressekontakter:

Thomas Sevang, Kommunikasjonssjef
Tlf: +47 926 01 756 / +47 24 07 32 76

Marthe Skaar, Presseansvarlig
Tlf: +47 926 17 663 / +47 24 07 35 61

E-post: [email protected]

Les brevene