Rapport fra Columbia University om finansielle konsekvenser av vann- og miljørisiko i gruveindustrien

I 2015 ga Norges Bank Investment Management støtte til et treårig forskningsprosjekt ved Columbia Water Centre ved Columbia University for å vurdere vann- og miljørisiko i gruveindustrien og de finansielle konsekvensene av dette.

15. mai 2018

Målet med prosjektet var å utvikle verktøy og datasett for å forstå bedre hvordan ulike faktorer påvirker bærekraften og lønnsomheten i gruveindustrien, med et særlig fokus på kobber- og gullgruver.

Kvantifiseringen av finansiell risiko relatert til vannforvaltning, klimahendelser som flom og tørke, sosiale konflikter og regulatoriske endringer byr på en rekke utfordringer. For å adressere disse, ble det utviklet et modelleringsverktøy for å understøtte gruveselskaper og investorers vurderinger av de finansielle konsekvensene av vannrisiko.

I januar 2018 ble de endelige funnene i prosjektet presentert på to seminarer hos Norges Bank Investment Management. Seminarene samlet en rekke ulike interessenter, inkludert gruveselskaper, investorer, ikke-statlige organisasjoner, akademikere og internasjonale organisasjoner.

Columbia University har nå publisert en oppsummeringsrapport. Datasettene og modellene utviklet er åpne for allmenheten (underlagt begrensninger fra dataleverandører). Prosjektleveransene, inkludert ti akademiske artikler og syv posisjonsnotater, er tilgjengelige på nettsiden til Columbia Water Centre.

Prosjektleveransene