Til hovedinnhold

Beslutninger om utelukkelse og observasjon fra Statens pensjonsfond utland

Norges Bank har besluttet å utelukke ni selskaper fra Statens pensjonsfond utland. I tillegg har ett selskap blitt satt til observasjon.

16. januar 2018

Selskapene Evergreen Marine Corp (Taiwan) Ltd, Korea Line Corp, Precious Shipping PCL og Thoresen Thai Agencies PCL utelukkes etter en vurdering av risikoen for alvorlig miljøskade og grove eller systematiske krenkelser av menneskerettighetene. Pan Ocean Co. Ltd er satt til observasjon basert på tilsvarende kriterier. Selskapet Atal SA er også besluttet utelukket grunnet uakseptabel risiko for grove eller systematiske krenkelser av menneskerettighetene.

Hovedstyret har også besluttet å utelukke AECOM, BAE Systems, Fluor Corp og Huntington Ingalls Industries Inc grunnet selskapenes produksjon av sentrale komponenter til kjernevåpen. I tillegg har Hovedstyret besluttet å opprettholde utelukkelsen av Honeywell International Inc på dette kriteriet.

Hovedstyrets beslutninger om utelukkelse ble tatt på bakgrunn av tilrådninger fra Etikkrådet. Hovedstyret har ikke på selvstendig grunnlag vurdert alle enkeltheter i tilrådningene, men finner det tilstrekkelig godtgjort at kriteriene for utelukkelse er oppfylt, jf. Retningslinjer for observasjon og utelukkelse fra Statens pensjonsfond utland § 3, bokstav a og c, og § 2(1), bokstav a.

Før utelukkelse skal banken vurdere om andre virkemidler, herunder eierskapsutøvelse, kan være bedre egnet. Hovedstyrets vurdering er at det ikke er hensiktsmessig å bruke andre virkemidler i disse tilfellene.

Etikkrådets tilrådninger:

Oversikt over alle utelukkede selskaper

 

Pressekontakt

Runar Malkenes, 
Kommunikasjonsdirektør, Norges Bank
Tlf: 952 14 283