Til hovedinnhold

Beslutninger om utelukkelse, eierskapsutøvelse og observasjon

Norges Bank har besluttet å utelukke fire selskaper fra Statens pensjonsfond utland, følge opp ett selskap gjennom eierskapsutøvelsen, samt sette tre selskaper til observasjon.

10. juli 2018

BESLUTNINGER OM UTELUKKELSE

Hovedstyret i Norges Bank har besluttet å utelukke selskapene PacifiCorp og Tri-State Generation and Transmission Association Inc etter en vurdering opp mot det produktbaserte kullkriteriet, jf Retningslinjene for observasjon og utelukkelse fra Statens pensjonsfond utland §2 (2).

Hovedstyret har også besluttet å utelukke selskapet JBS SA grunnet uakseptabel risiko for at selskapet er ansvarlig for grov korrupsjon, og selskapet Luthai Textile Co Ltd grunnet uakseptabel risiko for grove eller systematiske krenkelser av menneskerettighetene, jf retningslinjenes §3, bokstav e og a. Hovedstyrets beslutninger om utelukkelse ble tatt på bakgrunn av tilrådinger fra Etikkrådet.

BESLUTNING OM EIERSKAPSUTØVELSE

Videre har hovedstyret besluttet å følge opp selskapet UPL Ltd sitt arbeid for å motvirke barnearbeid gjennom eierskapsutøvelsen fra fondet over en periode på fem år. I sin tilråding skriver Etikkrådet at selskapet har redegjort for at det vil videreføre og forsterke tiltak for å redusere omfanget av barnearbeid i tilknytning til selskapets virksomhet.

Etikkrådet har tilrådt at selskapet settes til observasjon for å avvente resultatene av den forsterkede innsatsen. I henhold til retningslinjene skal Norges Bank vurdere om andre virkemidler, herunder eierskapsutøvelse, kan være bedre egnet til å redusere risikoen for fortsatt normbrudd eller av andre årsaker kan være mer hensiktsmessige. Hovedstyrets vurdering er at eierskapsutøvelse i dette tilfellet er hensiktsmessig for å redusere risikoen for fremtidige normbrudd gjennom å gi ytterligere støtte til selskapets forsterkede innsats mot barnearbeid i virksomheten. 

BESLUTNINGER OM OBSERVASJON

Hovedstyret har også besluttet å sette selskapene Berkshire Hathaway Energy Co og MidAmerican Energy Co til observasjon etter en vurdering opp mot det produktbaserte kullkriteriet, jf retningslinjenes §2 (2). I tillegg er Nien Hsing Textile Co Ltd, i tråd med tilrådingen fra Etikkrådet, satt til observasjon grunnet uakseptabel risiko for grove eller systematiske krenkelser av menneskerettighetene, jf retningslinjenes §3 bokstav a.

I henhold til retningslinjene kan observasjon besluttes der det er tvil om vilkårene for utelukkelse er oppfylt, om utviklingen fremover i tid eller der det av andre årsaker finnes hensiktsmessig.

Hovedstyret i Norges Bank har ikke på selvstendig grunnlag vurdert alle enkeltheter i tilrådingene, men finner det tilstrekkelig godtgjort at kriteriene for utelukkelse, eierskapsutøvelse og observasjon er oppfylt etter retningslinjene.

Beslutningsgrunnlag og Etikkrådets tilrådinger

Utelukkelse

Eierskapsutøvelse

Observasjon

Fullstendig oversikt over observasjon og utelukkelse

 

Kontakt

press@nbim.no

Gudrun Thorsheim
Kommunikasjonsrådgiver, Norges Bank Investment Management
Tlf.: +47 918 33 410