Tiltak mot skjev informasjonstilgang i valutamarkedene

I vårt siste notat i serien Forvalterperspektiv foreslår vi tiltak for å styrke globale valutamarkeder.

10. november 2017

Valutamarkeder er sentrale i den globale økonomien, og tilbyr viktig likviditet for selskaper og andre deltakere i finansmarkedene.

Valutamarkedenes bilaterale karakter fører til betydelige skjevheter i informasjonen som forhandlere og kunder har tilgang på. Denne asymmetrien bidrar til å redusere forhandlernes prisrisiko og sikrer tilgang på dyp likviditet. Samtidig kan asymmetrien føre til unødvendig høye formidlingshonorarer og ineffektiv prisdannelse.

Den nylige lanseringen av industriinitiativet FX Global Code of Conduct er en god anledning til å evaluere markedspraksis i internasjonale valutamarkeder. Norges Bank Investment Management har signert sin støtte til FX Global Code.

I vårt siste notat i serien Forvalterperspektiv identifiserer vi tre typer markedspraksis der skjev informasjonstilgang er spesielt relevant: «Last look», innføring av elektroniske algoritmer og forbindelsene mellom RFQ-prosesser («request-for-quote») og markedspriser i det interne forhandlermarkedet.

Gitt den nåværende strukturen i valutamarkedene, og i tråd med FX Global Code of Conduct, foreslår vi konkrete forbedringer av markedspraksis. Vi mener at åpenhet og etterprøvbarhet er nøkkelområder for å håndtere konsekvensene av skjev informasjonstilgang, uten at det går ut over likviditeten i disse viktige markedene.

Gå til forvalterperspektivet