Til hovedinnhold

Forventningsdokument om skatt og åpenhet

Dokumentet uttrykker våre forventninger til selskaper om skatt og åpenhet. Forventningene er forankret i internasjonale prinsipper.

7. april 2017

Hensikten med forventningene er å uttrykke hvordan Norges Bank Investment Management, som en finansiell investor, forventer at multinasjonale selskaper har en formålstjenlig, veloverveid og åpen skattepraksis.

Våre forventinger til skatt og åpenhet er basert på tre hovedprinsipper. Det første prinsippet er at skatt bør betales der økonomiske verdier skapes. Det andre prinsippet er at selskapenes skatteordninger er styrets ansvar. Det tredje prinsippet er at offentlig land-for-land-rapportering er et sentralt element i åpen selskapsrapportering.

Våre forventninger retter seg først og fremst mot selskapenes styrer og er et utgangspunkt for vår dialog med multinasjonale selskaper om skatt og åpenhet. I tråd med G20s/OECDs prinsipper for selskapsstyring forventer vi at selskapenes styrer tar hensyn til alle relevante parters interesser.

Gå til forventningsdokumentet