Til hovedinnhold

Beslutninger om eierskap, observasjon og utelukkelse fra Statens pensjonsfond utland

Norges Bank har besluttet å utelukke Bharat Heavy Electricals Ltd og sette selskapene PetroChina Co Ltd og Leonardo SpA til observasjon, samt følge opp Eni SpA og Saipem SpA gjennom eierskapsutøvelsen.

5. mai 2017

Beslutninger om utelukkelse og observasjon

Hovedstyret i Norges Bank har besluttet å utelukke Bharat Heavy Electricals Ltd fra Statens pensjonsfond utland. Selskapet utelukkes etter en vurdering av risikoen for alvorlig miljøskade. Hovedstyrets beslutning om utelukkelse ble tatt på bakgrunn av en tilrådning fra Etikkrådet. Hovedstyret har ikke på selvstendig grunnlag vurdert alle enkeltheter i tilrådningen, men finner det tilstrekkelig godtgjort at kriteriene for utelukkelse er oppfylt, jf. Retningslinjer for observasjon og utelukkelse fra Statens pensjonsfond utland § 3, bokstav c.

Hovedstyret har besluttet å sette selskapene PetroChina Co Ltd og Leonardo SpA til observasjon grunnet uakseptabel risiko for at selskapene medvirker til eller selv er ansvarlig for grov korrupsjon i henhold til retningslinjenes § 3, bokstav e. Retningslinjenes § 6 fjerde ledd sier at «Observasjon kan besluttes der det er tvil om vilkårene for utelukkelse er oppfylt, om utviklingen framover i tid eller der det av andre årsaker finnes hensiktsmessig». Etikkrådet har tilrådt at PetroChina Co Ltd og Leonardo SpA utelukkes fra fondets investeringsunivers, men viser til at selskapene har iverksatt tiltak mot korrupsjon. Hovedstyret mener at disse tiltakene gir tilstrekkelig grunn til å observere utviklingen fremover i tid.

Beslutninger om eierskapsutøvelse

Hovedstyret har besluttet å ta opp risikoen for grov korrupsjon med selskapene Eni SpA og Saipem SpA gjennom Norges Bank Investment Managements eierskapsutøvelse. Etikkrådet har tilrådt at selskapene settes til observasjon. Retningslinjenes § 6 tredje ledd sier at «Før observasjon og utelukkelse etter § 6 første ledd besluttes, skal banken vurdere om andre virkemidler, herunder eierskapsutøvelse, kan være bedre egnet til å redusere risikoen for fortsatt normbrudd eller av andre årsaker kan være mer hensiktsmessige». Hovedstyrets vurdering er at det er hensiktsmessig å bruke andre virkemidler, og at det trolig vil være bedre egnet til å redusere risikoen for fremtidige normbrudd i disse tilfellene.

Etikkrådets tilrådninger

Oversikt over alle utelukkede selskaper

 

For mer informasjon, kontakt:

Runar Malkenes
Kommunikasjonsdirektør, Norges Bank
Tlf: 952 14 283