Verdipapirutlån og velfungerende markeder

Med vårt nyeste Forvalterperspektiv ønsker vi å bidra til kunnskap om markedet for verdipapirutlån.

11. oktober 2016

Verdipapirutlån bidrar til mer velfungerende markeder, først og fremst gjennom å forbedre prisdannelsen på verdipapirer. Verdipapirutlån sørger for at et bredere spekter av verdsettinger blir inkludert i prisen, spesielt fra aktører med de laveste verdsettingene. Dette er særlig relevant der bredden i eierskap er begrenset, noe som kjennetegner dagens situasjon.

Vi mener at en forvalters utlån av verdipapirer foregår i skjæringspunktet mellom tre ulike hensyn: å bidra til velfungerende markeder, å generere inntekt fra porteføljen, og å opprettholde forholdet til selskaper og utøvelsen av stemmerettigheter.

I denne artikkelen analyserer vi først hvordan verdipapirutlån bidrar til bedre prisdannelse. Deretter vurderer vi låntakers incentivstruktur og risiko, og understreker den viktige rollen regulering spiller for incentivstrukturen. Vi avslutter med å drøfte vår tilnærming til hvordan vi som utlåner balanserer ulike hensyn.

Gå til artikkelen

Om serien Forvalterperspektiv

Serien "Forvalterperspektiv" presenterer Norges Bank Investment Managements synspunkter på temaer knyttet til finansindustrien. Artiklene er ikke endelige, men er ment som aktuelle innspill til nytte for alle markedsaktører. Serien er skrevet av ansatte, og baserer seg på vår forskning og erfaring som en stor, langsiktig fondsforvalter.