Rapport om miljørisiko i verdikjeden til termisk kull

Smith School of Enterprise and the Environment ved Universitetet i Oxford har publisert en rapport om miljørisiko i verdikjeden til termisk kull, på oppdrag fra fondet.

28. januar 2016

I juni 2015 ba Finansdepartementet Norges Bank om å foreta en særskilt risikobasert gjennomgang av selskaper i porteføljen der aktiviteter som utvinning av kull, kraftproduksjon basert på kull eller kullbasert energiforedling utgjør en vesentlig del av virksomheten.

I august 2015 engasjerte vi Smith School of Enterprise and the Environment ved Universitetet i Oxford for å skrive en rapport om forskjellige sider ved risiko for kullgruveselskaper, kullkraftprodusenter og såkalte «coal-to-liquid» selskaper.

Rapporten inkluderer en fremoverskuende analyse av en rekke miljørisikoer som kullselskaper møter. Rapporten er en del av vårt arbeid med å analysere forskjellige aspekter ved klimarisiko i porteføljen. I rapporten finnes det en omfattende analyse av risiko slik som vannforurensning, luftforurensning, klimalovgivning, karbonfangst, fremtidig varmeproblematikk og konkurranse fra fornybare energikilder. Rapporten ser på de 100 største kullkraftselskapene, 30 største kullgruveselskapene og 30 største «coal-to-liquid» selskapene.

Rapporten ble offentliggjort av Smith School of Enterprise and the Environment ved Universitetet i Oxford. Last ned rapporten (PDF).

Gjennom publiseringen av en ekstern rapport om risikoen for selskaper i verdikjeden til termisk kull håper Norges Bank Investment Management å få tilgang til gode data og analyser til bruk i eget videre arbeid, samt at andre interessenter får tilgang til ny kunnskap på området.