Råd om aksjeandel i Statens pensjonsfond utland

Visesentralbanksjef Egil Matsen har i dag presentert Norges Banks råd om å øke aksjeandelen i referanseindeksen for Statens pensjonsfond utland til 75 prosent.

1. desember 2016

Norges Bank ble i brev 12. februar 2016 bedt om å vurdere om forholdet mellom forventet avkastning og risiko for aksjer og obligasjoner har endret seg siden aksjeandelen sist ble vurdert og endret i 2006. Banken ble videre bedt om å vurdere om det er forhold som tilsier en endring i aksjeandelen i referanseindeksen for fondet. Banken er også bedt om å komme med anslag for forventet avkastning i fondet de nærmeste 10-15 årene for ulike antagelser om aksjeandelen.

Hovedstyret i Norges Bank foreslår at Finansdepartementet øker aksjeandelen i referanseindeksen for Statens pensjonsfond utland til 75 prosent. Analysene som ligger til grunn for rådet fremgår av fire diskusjonsnotater som er publisert på www.nbim.no.

Norges Bank fremhever i sitt brev til Finansdepartementet 1. desember 2016 at:

  • Forventet gjennomsnittlig årlig realavkastning på en portefølje med 40 prosent obligasjoner og 60 prosent aksjer anslås til 2,1 prosent på 10 års sikt og 2,6 prosent på 30 års sikt. Dersom aksjeandelen økes til 75 prosent, stiger forventet gjennomsnittlig årlig realavkastning på 10 års sikt til 2,5 prosent og 3,0 prosent på 30 års sikt.
  • Svingningsrisikoen på en portefølje med 75 prosent aksjer og 25 prosent obligasjoner er i dag lavere enn hva det var rimelig å forvente i 2006. Forventet meravkastning på aksjer i forhold til obligasjoner ser ut til å være noe høyere og fondet utgjør i dag en betydelig større andel av samlet petroleumsformue.
  • Svingningene i fondsverdien vil som i dag være betydelige. En høy aksjeandel forutsetter at det er mulig å holde fast ved investeringsstrategien.

Tilpasning til ny aksjeandel må gjennomføres over tid.

Brev fra Norges Bank til Finansdepartementet 
Tale av visesentralbanksjef Egil Matsen (www.norges-bank.no) 
Diskusjonsnotater