Eksklusjon av kullselskaper fra fondet

Norges Bank har utelukket 52 selskaper fra Statens pensjonsfond utland etter en vurdering av selskaper opp mot det nye produktbaserte kullkriteriet i retningslinjene.

14. april 2016

Utelukkelsene er gjennomført etter Norges Bank Investment Managements første gjennomgang og analyse av selskaper som kan rammes av kriteriet.

Stortinget behandlet i juni 2015 et produktbasert kriterium for eksklusjon av kullselskaper fra fondet. I september 2015 la Finansdepartementet frem forslag for Stortinget om gjennomføring av kriteriet.

Etter Stortingets behandling ble det nye produktbaserte kullkriteriet for observasjon og utelukkelse innført 1. februar 2016.

Det nye kriteriet sier at gruveselskaper og kraftprodusenter som selv eller konsolidert med enheter de kontrollerer får 30 prosent eller mer av sine inntekter fra termisk kull, eller baserer 30 prosent eller mer av sin virksomhet på termisk kull, kan utelukkes fra fondet.

Prosessen for utelukkelse

Prosessen for å finne selskaper som skal ekskluderes er kompleks. I praksis er det utfordrende å innhente god informasjon om inntekter og produksjon på et tilstrekkelig detaljert nivå for alle relevante selskaper. Norges Bank Investment Management har først identifisert selskaper som kan kategoriseres som gruveselskaper eller kraftprodusenter. Gruveselskaper der 30 prosent eller mer av inntektene kommer fra utvinning av termisk kull ble identifisert og nærmere vurdert for eksklusjon.

Vurdering av kraftselskaper opp mot kriteriets terskler er ofte mer komplisert. Kraftselskaper der 30 prosent eller mer av inntektene kommer fra kraftproduksjon blir vurdert nærmere. Der kull utgjør mer enn 30 prosent av samlede energikilder for kraftproduksjon kan selskapet bli ekskludert.

Alle selskapene er kontaktet, og har fått mulighet til å gi fakta om tall og fremtidig strategi. I prosessen har det vært viktig å gi selskapene en mulighet til å gi innspill før de ble ekskludert.

Veien videre

Norges Bank vil i løpet av året analysere alle selskaper som kan rammes av kriteriet. Vi vil i flere omganger offentliggjøre lister med selskaper som er ekskludert i henhold til det produktbaserte kullkriteriet.