Diskusjonsnotat om risiko og avkastning for ulike fordelinger mellom aktivaklasser

Diskusjonsnotatet er et av flere notater som vil danne bakgrunn for Norges Banks planlagte råd til Finansdepartementet om aksjeandel i referanseindeksen til Statens pensjonsfond utland.

14. november 2016

I dette notatet evaluerer vi hva som karakteriserer risiko og avkastning for aksjer og obligasjoner. Vi vurderer hvordan risiko- og avkastningsprofilen til en portefølje med disse aktivaklassene varierer med størrelsen på aksjeandelen og varigheten på obligasjonsandelen. Vi trekker fram den relative viktigheten av de tre nøkkelkomponentene som utgjør risiko- og avkastningsprofilen til en portefølje: kjennetegn ved risiko og avkastning for aksjer og obligasjoner, og sammenhengen mellom aksjer og obligasjoner. Vi viser at alle tre faktorene historisk sett har påvirket risiko- og avkastningsprofilen til porteføljer med ulike aksjeandeler.

Gå til diskusjonsnotatet