Diskusjonsnotat om aksjemarkedets risikopremie

Diskusjonsnotatet er et av flere notater som vil danne bakgrunn for Norges Banks planlagte råd til Finansdepartementet om aksjeandel i referanseindeksen til Statens pensjonsfond utland.

7. oktober 2016

Gå til diskusjonsnotatet

Investorer i globale aksjemarkeder har historisk sett blitt godt premiert for risikoen som aksjeinvesteringer innebærer. I perioden fra 1900 to 2014 ga en dollar investert i globale aksjemarkeder 38 ganger mer i avkastning enn statsobligasjoner, og 120 ganger mer enn korte statssertifikater. Selv om aksjemarkedene har hatt perioder med ekstrem volatilitet, har forskjellen mellom avkastning på aksjer og statsobligasjoner vært i gjennomsnitt 4,5 prosent årlig. Forskjellen mellom avkastning på aksjer og statssertifikater har vært enda større, i gjennomsnitt 5,7 prosent årlig.

Denne høye, positive avkastningen for aksjer utover obligasjoner understreker potensialet til verdiskaping som aksjer har over tid, og den sentrale rollen som aksjemarkedets risikopremie spiller for investeringsbeslutninger.

I dette notatet gjennomgår vi det teoretiske og empiriske grunnlaget for aksjemarkedets risikopremie. Vi beskriver den realiserte risikopremien, i ulike markeder og over ulike tidsperioder, og anslår forventet risikopremie ved hjelp av en rekke ulike modeller. Vi gir en oversikt over den omfattende litteraturen på aksjemarkedets risikopremie og de ulike forklaringer som er blitt fremsatt for å forklare størrelsen på denne og hvordan den har utviklet seg over tid.