Til hovedinnhold

Beslutning om utelukkelser fra Statens pensjonsfond utland

Norges Bank har besluttet å utelukke selskapene Duke Energy Corp og de heleide datterselskapene Duke Energy Carolinas LLC, Duke Energy Progress LLC og Progress Energy Inc fra Statens pensjonsfond utland. Selskapene utelukkes etter en vurdering av risikoen for alvorlig miljøskade.

7. september 2016

Hovedstyrets beslutning om utelukkelse ble tatt på bakgrunn av en tilrådning fra Etikkrådet. Hovedstyret har ikke på selvstendig grunnlag vurdert alle enkeltheter i tilrådningen, men finner det tilstrekkelig godtgjort at kriteriene for utelukkelse er oppfylt, jf. Retningslinjer for observasjon og utelukkelse fra Statens pensjonsfond utland § 3 tredje ledd.

Før utelukkelse skal banken vurdere om andre virkemidler, herunder eierskapsutøvelse, kan være bedre egnet. Hovedstyrets vurdering er at det ikke er hensiktsmessig å bruke andre virkemidler i dette tilfellet.

Etikkrådets tilrådning om utelukkelse
Oversikt over alle utelukkede selskaper

For mer informasjon, kontakt:

Runar Malkenes, 
Kommunikasjonsdirektør, Norges Bank
Tlf: 952 14 283