Til hovedinnhold

Beslutning om utelukkelse fra Statens pensjonsfond utland

Norges Bank har besluttet å utelukke selskapet San Leon Energy Plc fra Statens pensjonsfond utland. Selskapet utelukkes etter en vurdering av risikoen for særlig grove brudd på grunnleggende etiske normer.

4. mars 2016

Hovedstyres beslutning om utelukkelse ble tatt på bakgrunn av tilrådning fra Etikkrådet. Hovedstyret har ikke på selvstendig grunnlag vurdert alle enkeltheter i tilrådningen, men finner det tilstrekkelig godtgjort at kriteriene for utelukkelse er oppfylt, jf Retningslinjer for observasjon og utelukkelse fra Statens pensjonsfond utland § 3 sjette ledd.

Før utelukkelse skal banken vurdere om andre virkemidler, herunder eierskapsutøvelse, kan være bedre egnet. Hovedstyrets vurdering er at det ikke er hensiktsmessig å bruke andre virkemidler i dette tilfellet.

Etikkrådets tilrådinger om utelukkelse
Oversikt over alle utelukkede selskaper

For mer informasjon, kontakt:

Runar Malkenes,
Kommunikasjonsdirektør, Norges Bank
Tlf: 952 14 283