Stor grad av åpenhet om SELSKAPER OG LAND

Dagens Næringsliv publiserte tirsdag 24. mars en artikkel der det gis inntrykk av at vi bevisst har prøvd å skjule at fondet er investert i selskaper registrert i såkalte lukkede jurisdiksjoner. Vi avviser at dette er tilfelle. Vi rapporterer årlig om alle beholdningene i fondet, og i år har vi utvidet denne rapporteringen slik at vi nå gir både fyldigere og mer konsistent informasjon enn før.

24. mars 2015

Hovedformålet med å offentliggjøre en liste over fondets enkeltinvesteringer er å gi en oversikt over selskaper og rentepapirer vi er investert i. I tillegg gir vi informasjon om investert beløp, eierandel og stemmeandel for aksjer, næringssektor og landtilhørighet. Ved vurdering av landtilhørighet, ser vi hovedsakelig på tre forhold: investeringsrisiko, jurisdiksjon og markedsplass.

I den utvidede rapporteringen fra 2014 har vi som tidligere valgt å følge prinsippene fra referanseindeksen som er gitt Norges Bank gjennom mandatet fra Finansdepartementet. I referanseindeksen er land for hvert enkelt selskap klassifisert etter investeringsrisiko, en metode som gir et godt bilde av selskapets landtilhørighet. For selskaper som ikke er i referanseindeksen benyttes landet der selskapene er registrert og børsnotert, gitt at disse er like. For øvrige selskaper gjøres en utvidet vurdering. Tidligere benyttet vi kun jurisdiksjonen («country of incorporation») for disse selskapene. Som ledd i endringen fra 2014 har vi oppgitt både landet selskapet er assosiert med og jurisdiksjonen. Den nye rapporteringen har dermed mer informasjon enn tidligere, ved rapportering om jurisdiksjon for alle investeringer, også de som er i referanseindeksen. I tillegg er vi mer konsistente og presise ved at vi rendyrker de ulike måtene å rapportere på.

Det er verdt å merke seg at referanseindeksen har tilnærmet like stor andel selskaper i såkalte lukkede jurisdiksjoner som fondet. I Dagens Næringslivs artikkel tirsdag 24. mars hevdes det at det kan se ut som at fondet har økt bruken av «skatteparadiser». Som en andel av total markedsverdi er imidlertid fondets investeringer i såkalte lukkede jurisdiksjoner om lag uendret fra 2013 til 2014.

Vi har oppdatert metoden for å knytte selskaper til land som del av en større omlegging av hvordan vi presenterer beholdningene våre. Den nye metoden legger mer vekt på investeringsrisiko. Vi har forbedret søkefunksjonen for beholdningslisten på websiden ved at vi har gjort mer informasjon tilgjengelig. Samtidig har vi gjort løsningen mer brukervennlig. Vi har:

  • Tilrettelagt for søk i eiendom, i tillegg til aksjer og rentepapirer
  • Lagt til beholdningsverdier i amerikanske dollar i tillegg til kroner
  • Lagt til historisk utvikling
  • Lagt til stemmegiving
  • Tilrettelagt for å hente ut egne lister i Excel eller PDF

Disse forbedringene ble lansert i forbindelse med publiseringen av årsrapporten 13.mars. De neste ukene vil det komme ytterligere oppdateringer. Vi vil blant annet angi land for jurisdiksjon for både aksjer og rentepapirer, noe som foreløpig kun er tilgjengelig for aksjer. Vi vil også videreutvikle beholdningslistene og gjøre det mulig å inkludere informasjon om jurisdiksjon i Excel-listene man kan hente ut selv.

Vi vil for øvrig peke på at aksjeporteføljen investeres i aksjer notert på regulert og anerkjent markedsplass, og fondet har et eget rammeverk for å godkjenne markedsplasser. Markedsplasser har egne noteringsregler som sikrer rapportering av finansiell informasjon.