Vårt perspektiv på å søke likviditet i fragmenterte markeder

I en nylig publisert artikkel i serien "Forvalterperspektiv" vurderer vi hvorvidt alternative markedsplasser bidrar til velfungerende markeder og presenterer en liste over ønskede karakteristika for slike markedsplasser.

17. april 2015

Å søke likviditet i fragmenterte markeder

I kraft av å være en stor aktør i globale verdipapirmarkeder må Norges Bank Investment Management sikre at våre strategier for å søke likviditet tar hensyn til stadige endringer i markedsvilkår. Alternative markedsplasser med begrensede krav til rapportering før handelen finner sted har i de senere år fått større betydning. Vi kategoriserer denne typen markedsplasser, vurderer hvorvidt de bidrar til velfungerende markeder og presenterer en liste over ønskede karakteristika knyttet til disse.

Vi mener at slike markedsplasser fyller en viktig og nyttig rolle i dagens aksjemarkeder. De utfyller prisdannelses-mekanismen ved de mer tradisjonelle markedsplassene gjennom å skape muligheter for å gjennomføre store handler.

– Disse er av kritisk betydning for et marked dominert av handel som stammer fra store institusjonelle markedsdeltakere, og kan begrense muligheten for mellommenn i markedet til å påføre store investorer ytterligere kostnader. De bringer effektivt sammen naturlige institusjonelle motparter og kommer til å øke i betydning for verdipapirmarkedet, som i stor grad er dominert av institusjonelle investorer, sier Øyvind Schanke, Chief Investment Officer Asset Strategies.

Samtidig mener vi det er behov for større åpenhet rundt hvordan både de alternative markedsplassene og de tradisjonelle børsene opererer. Det er nødvendig med åpenhet rundt ulike ordretyper og deres prioritet når en transaksjon mellom kjøper og selger foretas av markedsplassen. Dette omfatter også de tradisjonelle børsenes skjulte ordrebøker. Vi støtter økt åpenhet rundt markedsplassenes operative prosedyrer samt ordretyper – i særdeleshet dersom disse varierer på tvers av type markedsaktør.

Norges Bank Investment Management støtter utviklingen av åpne, enkle og allmennyttige markedsplasser som gir mulighet for å gjennomføre store handler.

Serien Forvalterperspektiv presenterer Norges Bank Investment Managements synspunkter på temaer knyttet til finansindustrien. Artiklene er ikke endelige, men er ment som aktuelle innspill til nytte for alle markedsaktører. Serien er skrevet av ansatte, og baserer seg på vår forskning og erfaring som en stor, langsiktig fondsforvalter.