Risikojusterte måltall

Norges Bank Investment Management har oppdatert og utvidet rapporten med risikojusterte avkastningstall for Statens pensjonsfond utland.

4. mai 2015

Last ned rapporten (PDF - kun tilgjengelig på engelsk)

Rapporten er en bred gjennomgang av ulike måltall og ser særlig på sammenhengen mellom historisk avkastning og risiko for fondet. Den ble sist publisert mars 2014. Vi presenterer et bredt sett med tall fordi det ikke finnes ett måltall som kan fange opp all risiko. Den moderate relative risikoen i fondet er reflektert i de risikojusterte tallene ved at måltallene for fondet er på linje med referanseindeksen.

Rapporten er oppdatert med en enkel lineær regresjon som viser tall for markedsbeta, et estimat for fondets eksponering mot det brede markedet, og et estimat for såkalt alfa, relativ avkastning som ikke kan forklares med systematisk risiko. Vi har i tillegg inkludert regresjonskonstantene (alfa) i delen av rapporten som inneholder en multippel regresjonsanalyse. Alle tallene som fremkommer i forbindelse med lineære regresjonsanalyser er vist med konfidensintervall som illustrerer den statistiske usikkerheten til disse tallene.

Vi har valgt å holde rapporteringen vår av avkastning og risiko i den ordinære årsrapporten relativ uendret over tid. I tillegg supplerer vi med en bredere rapport av avkastning og risiko. Det kan fortsatt være noen nøkkeltall eller analyser som ikke er inkludert. Supplementet vil være et dynamisk dokument som kan tilpasses nye metoder eller ønsker om andre analyser og tall.