Til hovedinnhold

Positivt resultat fra ekstern forvaltning

Siden oppstart har eksterne forvaltere bidratt med et positivt resultat på mer enn 15 milliarder kroner etter fratrekk fra kostnader.

19. februar 2015

Dagens Næringsliv publiserte onsdag 18. februar en artikkel der de holder honorarene som er betalt til eksterne forvaltere opp mot et mål for fondets samlede, risikojusterte meravkastning. En slik sammenstilling blir helt feil, og gir et misvisende bilde av den eksterne forvaltningen.

Ekstern forvaltning har bidratt med 15 milliarder kroner etter fratrekk fra kostnader siden fondets oppstart.

I dag utgjør andelen av fondet som forvaltes eksternt om lag 4 prosent. Vi fokuserer den eksterne forvaltningen på de markedene og segmentene hvor det ikke er realistisk for Norges Bank Investment Management å bygge opp intern kapasitet og kompetanse, og hvor lokal kunnskap og tilstedeværelse er særlig viktig. Vi benytter eksterne forvaltere for de fleste av fondets investeringer i fremvoksende markeder. Eksterne forvaltere blir også brukt i tillegg til våre interne ressurser for utvalgte strategier, som for eksempel investeringer i mindre selskaper og for våre miljørelaterte mandater. Bruken av eksterne forvaltere understøtter den overordnede målsetningen om en global og diversifisert portefølje.