Presisering om kullinvesteringer

Oljefondet informerte i åpen høring i Stortinget i januar om at fondets beholdning eksponert mot kull ved årsskiftet var mellom 2,6 milliarder og 116 milliarder kroner, avhengig av hvordan man definerer kullsektoren. Kritikken om at Oljefondet har gitt feil informasjon i høringen på Stortinget er ubegrunnet.

25. november 2014

Oljefondets leder Yngve Slyngstad deltok 28. januar i åpen høring i Stortingets finanskomité for å informere om fondets investeringer i kullselskaper. Et hovedpoeng var at det er komplisert å avgrense hva som er investeringer i kull fordi mange selskaper i varierende grad er eksponert mot kullsektoren.

Slyngstad la i høringen frem oversikter over fondets totale investeringer innen kullutvinning, generell gruvedrift og kraftproduksjon.

Om lag 2,6 milliarder av fondets beholdning ved utgangen av 2013 var investert i selskaper som driver utelukkende med kullutvinning. Det ble tydeliggjort at flere av selskapene innen generell gruvedrift og kraftproduksjon i varierende grad også har eksponering mot kull. Som Slyngstad viste til i høringen, var fondets beholdning innen generell gruvedrift 36,6 milliarder, mens beholdningen i kraftproduksjon var 77,3 milliarder kroner ved årsskiftet.

Foiler fra høringen