Vannrisikostyring er viktig for fondets investeringer

CDPs globale vannrapport for 2013, som ble publisert 31. oktober 2013, understreker behovet for at selskaper og investorer øker forståelsen av fremtidig vannrisiko. NBIM er hovedsponsor for CDPs vannprogram og har i rapporten bidratt med en egen kommentar som tar for seg vannrisiko sett fra en investors ståsted.

6. november 2013

NBIM er eksponert for vannrisiko gjennom sine investeringer i rundt 7500 selskaper. Mange av disse er avhengige av vann som innsatsfaktor eller ekstern påvirkning fra virksomheten og forsyningskjeden. Vannforvaltning har vært et strategisk satsingsområde for NBIM siden 2009. Sett i sammenheng med knapphet på vann og negative hendelser knyttet til vann, kan fondets langsiktige avkastning bli påvirket av selskapsspesifikk risiko eller økt systemrisiko som skyldes slike utenforliggende forhold. Det kan være krevende å kartlegge og forstå disse risikofaktorene, men det er likevel viktig for å støtte investeringsbeslutninger.

Statens pensjonsfond utland er bredt investert i flere vannintensive sektorer, herunder materialer, mat og drikkevarer, helse, olje og gass, husholdningsvarer og personlige produkter, teknologi og kraft- og vannforsyning. Verdensbanken setter søkelyset på store globale forskjeller i vannressurser, med økende behov for forsyning av konsentrert ferskvann i fremvoksende økonomier. Kina og India alene står for over en tredel av den totale globale vannetterspørselen. Overutnyttelse av grunnvannskilder i utviklingsøkonomier har skapt økt bekymring. Utilstrekkelige ressurser til å dekke et økende behov fra befolkningen og industrien i utviklingsøkonomier kan svekke fremtidig økonomisk vekst.

En forbedret vannrapportering vil bidra til at investorer kan forstå mer spesifikke risikoeksponeringer i ulike selskaper, i tillegg til utfordringer knyttet til ulike sektorer og regioner. Informasjon som dekker både selskapsnivå og ulike deler av virksomheten er viktig for å forstå hvor robuste selskapene er i forhold til lokale vannutfordringer, og hvor relevante risikoreduserende strategier er. En slik mer detaljert rapportering er et nødvendig skritt for å bistå investorer med å forvalte og redusere risiko i sine investeringsporteføljer, og det er en nyttig prosess for å støtte bærekraftig vannforvaltning. NBIM oppmuntrer CDPs vannprogram til å utarbeide mer dyptgripende og omfattende rapporter om vannrisiko.

CDPs globale vannrapport gir investorer viktig informasjon om hvordan selskaper identifiserer, styrer og reduserer risiko, og om muligheter knyttet til vann. Vi imøteser utgivelsen av CDPs globale vannrapport for 2013 med tilhørende responsdata, da dette vil gjøre det lettere å forstå vannrisiko. Rapportene tyder på at hendelser knyttet til vann kan ha økt i omfang, noe som understreker behovet for at selskaper og investorer får en bedre forståelse av hendelsene og sannsynligheten for fremtidig vannrisiko. Over halvparten av respondentene har allerede opplevd negative konsekvenser knyttet til vann i virksomheten i løpet av de siste fem årene. Respondentene i industrisektoren rapporterte en økning i konsekvenser på 52 %. Videre viser rapporten for 2013 at rundt tre firedeler av respondentene har pekt på vann som en vesentlig forretningsrisiko, og over 60 % av denne risikoen forventes å oppstå i løpet av de neste fem årene. Etter hvert som bedrifter opplever stadig større knapphet på ressurser i verden, kan vannrisiko påvirke den globale konkurransen. Det kan derfor bli nødvendig å styre denne risikoen.

Som en hovedsponsor av CDPs vannprogram siden 2009 ser NBIM frem til fortsatt samarbeid med CDP om å fremme åpen vannrapportering og bærekraftig vannforvaltning i selskapene. Videreutvikling av CDPs vannprogram og responsdata knyttet til risiko, sammen med innføringen og testingen av rankingmetodikk i 2014, er en viktig milepæl som bidrar til at investorer kan få informasjon som er nyttig i forbindelse med investeringsbeslutninger. Etter 2014 ønsker vi å fremme utviklingen av større talldybde slik at vi bedre kan måle resultater og risiko på selskapsnivå og driftsstedsnivå.

Les rapporten på CDP Water nettside

Les pressemeldingen på CDP Water nettside

Les brev / høringsuttalelse til CDP Water

Denne kommentaren av Jan Thomsen, Chief Risk Officer ved Norges Bank Investment Management (NBIM), ble publisert i CDPs globale vannrapport for 2013. NBIM har vann som ett av seks fokusområder for sin eierskapsutøvelse.