Klagesak vedrørende investering i det sørkoreanske stålselskapet POSCO

På bakgrunn av henvendelser fra media i forbindelse med en klagesak rettet mot selskapet POSCO (Sør-Korea), pensjonsfondet ABP/APG (Nederland) og Norges Bank (Norge) fra Lok Shakti Abhiyan, Korean Trans National Corporations Watch, Fair Green and Global Alliance and Forum for Environment and Development, vil vi presisere følgende:

23. mai 2013

Klagen vedrørende POSCO

 • Høsten 2012 mottok de sørkoreanske, norske og nederlandske OECD-kontaktpunktene for ansvarlig næringsliv en klage som primært er rettet mot det sørkoreanske stålselskapet POSCO. I tillegg er to av selskapets minoritetsaksjonærer, Norges Bank og det nederlandske pensjonsfondet APG, innklaget.

 • Klagen mot POSCO gjelder påståtte brudd på OECDs retningslinjer for multinasjonale selskaper i forbindelse med selskapets planlagte jernutvinning, stålproduksjon og utvikling av relatert infrastruktur i India. Prosjektet er planlagt i delstaten Odisha og er en av de største planlagte utenlandsinvesteringene i India.

 • POSCO er i hovedsak anklaget for å ha forholdt seg passive til påståtte menneskerettighetsbrudd fra andre enn selskapet, og i tilknytning til forberedelser til den ovennevnte investeringen. Menneskerettighetsbruddene skal særlig være knyttet til ervervelse av landområder som skal benyttes av prosjektet, og forholdet til de som i dag benytter disse områdene.

 • OECD-kontaktpunktenes rolle er å gjøre OECDs retningslinjer for ansvarlig næringsliv kjent, og å behandle klagesaker mot selskaper med internasjonal virksomhet om blant annet brudd på menneskerettigheter og miljøskade. Norges Bank mener at det i denne saken ville vært naturlig for det norske kontaktpunktet å avvente det sørkoreanske kontaktpunktets behandling av klagen mot POSCO. Vi er ikke kjent med at klagen i Sør-Korea er ferdigbehandlet.

 Norges Banks samarbeid med det norske nasjonale kontaktpunktet

 • 29. november 2012 ble det avholdt et første møte mellom det norske kontaktpunktet og Norges Bank.

 • Det norske kontaktpunktet sendte deretter et brev 4. januar med detaljerte spørsmål. Flere av spørsmålene var knyttet til eierskapsarbeidet generelt, og vi inviterte derfor i brev 31. januar 2013 til møte. Norges Bank meddelte at klagen mot banken vedrørende investering i POSCO etter vår vurdering burde vært avvist.

 • I møte mellom Norges Bank og det norske kontaktpunktet 12. februar 2013 presenterte Norges Bank sitt arbeid med ansvarlige investeringspraksis. Norges Bank gjennomgikk strategier, planer og virkemidler innen eierskapsarbeidet. Vi svarte også på det norske kontaktpunktets spørsmål knyttet til eierskapsarbeid. I brev 15. februar inviterte vi til nye møter dersom det norske kontaktpunktet skulle ønske mer informasjon.

 • Selv om Norges Banks syn er at klagen burde vært avvist av det norske kontaktpunktet, har vi likevel samarbeidet med det norske kontaktpunktet i behandlingen av saken. Vi har svart på spørsmål som har blitt stilt, og bidratt med våre vurderinger. Norges Bank har valgt å følge prosessen til tross for at vi mener at vi som minoritetsaksjonær ikke er omfattet av OECDs retningslinjer.

Retningslinjer for Norges Banks eierskapsarbeid 

 • Eierskapsutøvelsen og arbeidet med ansvarlige investeringer i Norges Bank er integrert i en investeringsstrategi som forutsetter at god avkastning på lang sikt blant annet er avhengig av en bærekraftig utvikling i økonomisk, miljømessig og samfunnsmessig forstand. Både mandatet fra departementet, Norges Banks hovedstyres prinsipper for risikostyring og NBIMs egne retningslinjer for ansvarlig investeringsvirksomhet anerkjenner betydningen av sosiale forhold i bred forstand.

 • OECDs retningslinjer for eierstyring og selskapsledelse er utgangspunktet for vårt eierskapsarbeid. I tillegg baseres eierskapsutøvelsen blant annet på OECDs retningslinjer for multinasjonale selskaper og FNs Global Compact.

 • Norges Bank mener at OECDs retningslinjer for multinasjonale selskaper er et viktig bidrag til ansvarlig forretningsdrift. Vi stiller forventninger til at selskaper vi investerer i skal følge disse retningslinjene, og at de skal arbeide for å avverge brudd på disse i forbindelse med sine, eller sine underleverandørers aktiviteter. Vi støtter også de nasjonale kontaktpunkters bidrag til å sette søkelys på ansvarlig forretningsdrift og rolle i å løse mulige brudd på retningslinjene for multinasjonale selskaper.

 • I tråd med utformingen av rammeverket for ansvarlige investeringer har Norges Bank foretatt strategivalg ved å etablere fokusområder, blant annet ved å tydeliggjøre satsing på barns rettigheter innenfor det bredere arbeidet med menneskerettigheter.

Prinsipielle vurderinger

 • Norges Bank har foretatt en grundig vurdering av OECDs retningslinjer for multinasjonale selskapers anvendelsesområde. Vår konklusjon er at klagen mot banken burde ha vært avvist av det norske kontaktpunktet. Retningslinjene gjelder etter vår oppfatning overfor selskapene Norges Bank investerer i, deres virksomhet og underleverandører, men ikke overfor Norges Bank som minoritetsaksjonær.

 • Retningslinjene retter seg mot forhold mellom forretningsforbindelser («business relationship»), selskaper i leverandørkjeden, eller andre aktører som er direkte tilknyttet et selskaps virksomhet, produkter eller tjenester. Vi mener at Norges Bank ikke er i et slikt forretningsmessig forhold med POSCO eller de andre selskapene hvor Norges Bank eier en minoritetsaksjepost.

 • Retningslinjene forutsetter videre at det er en direkte sammenheng («direct link») mellom Norges Banks virksomhet og den mulige negative konsekvensen forårsaket av det aktuelle selskapet. Norges Bank er av den oppfatning at det ikke kan sies å være en direkte sammenheng mellom en minoritetsaksjepost og eventuelle negative konsekvenser forårsaket at selskaper eller deres datterselskaper som vi investerer i.

Tilsyn med forvaltningen av Statens pensjonsfond utland 

 • Retningslinjene for investeringene til Statens pensjonsfond utland er fastsatt av Finansdepartementet. Retningslinjene fastslår at banken skal integrere hensyn til god selskapsstyring, miljø og samfunnsmessige forhold i investeringsvirksomheten i tråd med internasjonalt anerkjente prinsipper for ansvarlig investeringsvirksomhet. Bankens eierskapsutøvelse skal ha som overordnet målsetting å sikre de finansielle interessene til fondet.

 • Representantskapet i Norges Bank er oppnevnt av Stortinget og skal føre tilsyn med virksomheten i sentralbanken og påse at reglene for virksomheten følges, herunder forvaltningen av Statens pensjonsfond utland. Representantskapet avlegger rapport til Stortinget.

Norges Bank følger klagen mot POSCO med interesse og bekymring.