NBIM notat om prising av halerisiko for valutaposisjoner

Halerisiko og skjevheter i avkastningsfordelingen er viktige å analysere sett fra et risikostyringsperspektiv. I dette notatet beskriver Norges Bank Investment Management (NBIM) en modell som søker å adressere noen svakheter ved standardmodeller for styring av risiko.

22. november 2012

Internt bruker vi denne modellen som et tillegg til standardmodellene for å vurdere halerisiko i valutaposisjoner. Eksempler på halerisiko kan være devaluering av enkeltvalutaer eller hendelser som påvirker flere valutaer, som for eksempel såkalte «flukt-til-kvalitets-hendelser.» Denne typen modeller er av natur svært tekniske, med store mengder matematikk. Selv om vi har utelatt en del detaljer, må leser forvente at innholdet fortsatt kan fremstå som noe teknisk.

Les diskusjonsnotat 15 om prising av halerisiko for valutaposisjoner

Mer informasjon og tidligere publiserte diskusjonsnotater