Ansvarlig forvaltning 2017

Vår oppgave er å ivareta og utvikle finansielle verdier for fremtidige generasjoner. Ansvarlig forvaltning støtter fondets mål om høyest mulig avkastning med et moderat risikonivå. Vi mener at langsiktig avkastning avhenger av bærekraftig utvikling og velfungerende markeder.

13. februar 2018

Bærebjelker

Standardsetting

Vi har som mål å delta i utviklingen av velfungerende og bærekraftige markeder. Vi anerkjenner et sett med internasjonale prinsipper og standarder, og vi deltar i arbeidet med å utvikle dem videre. Våre forventninger til selskaper, posisjoner om særskilte forhold og retningslinjer for stemmegivning tydeliggjør våre prioriteringer som langsiktig eier. Vi anser god selskapsstyring som en forutsetning for bærekraftig forretningsvirksomhet.

Eierskapsutøvelse

Vi har som mål å fremme langsiktig verdiskapning i selskapene som vi investerer i. Stemmegivning er ett av de viktigste verktøyene vi har for å utøve vårt eierskap. I vår dialog med selskaper tar vi opp relevante forhold ved selskapsstyring og bærekraft. Vi arbeider med selskaper for å styrke informasjonen til investorer og fremme økonomisk bærekraftig selskapsvirksomhet.

Bærekraftig investering

Vi har som mål å identifisere langsiktige investeringsmuligheter og redusere vår eksponering mot uakseptabel risiko. Vi mener det finnes muligheter for å investere i selskaper og teknologi som legger til rette for mer miljøvennlig økonomisk aktivitet. Samtidig finnes det selskaper hvor vi ikke ønsker å være eier, enten av hensyn til langsiktig bærekraft eller på grunnlag av etiske vurderinger.